L’etapa de l’educació secundària obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica, té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa comprén quatre cursos, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a estar escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat per tal que acabe adquirint el domini de totes les competències bàsiques.

En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.