Proves nivell A2 llengües estrangeres

Convocades les Proves Homologades per obtindre la certificació nivell A2 en llegües estrangeres.

Les proves consten de les següents parts:

 • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
 • Comprensió de textos orals (25 minuts)
 • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
 • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Més informació:

Votacions Consell Escolar: Instruccions i horaris

HORARIS VOTACIONS PRESENCIALS FAMÍLIES

El pròxim dijous 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Els trams d’horaris habilitats per la votació presencial del sector famílies són els següents:

HORARIS VOTACIONS PRESENCIALS SECTOR FAMÍLIES
23 DE NOVEMBRE DE 2023
08:00 – 09:00Hall del centre
13:45 – 15:00Hall del centre
18:00 – 20:00Hall del centre

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 • Al hall del centre estaran situades les paperetes. 
 • Junt a las mateixes hi haurà un cartell amb el nom i una foto dels i les candidates. 
 • A partir del 16 de novembre es podrà exercir el dret al vot de manera  NO PRESENCIAL.  Instruccions pel vot no presencial: 
  • Les famílies podran participar en la votació lliurant el seu vot a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant  missatger, familiar o mandatari, abans  de la realització de l’escrutini. 
  • Les paperetes del vot estaran disponibles en consergeria . Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que s’aporte, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. En cas que el sobre siga entregat a la Direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un «vaig rebre» com a justificant de lliurament i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà entregada a la mesa electoral, al costat de tots els sobres, abans de l’escrutini. 
  • Per facilitar la màxima participació de les famílies, la Junta Electoral ha establert també la possibilitat que els seus fills/es puguen presentar el vot dels seus pares/mares en sobre tancat davant aquesta, sempre i quan aporten la present autorització signada. Els/les alumnes entregaran el vot de les seues famílies en l’horari de Secretaria (de 9:30 a 13:30).
 •  L’escrutini de les votacions es realitzarà a partir del tancament de la taula i en ell estarà present, a part de la mesa electoral, tot aquell que ho desitge i un membre de l’equip directiu del centre.