Votacions Consell Escolar: Instruccions i horaris

HORARIS VOTACIONS PRESENCIALS FAMÍLIES

El pròxim dijous 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Els trams d’horaris habilitats per la votació presencial del sector famílies són els següents:

HORARIS VOTACIONS PRESENCIALS SECTOR FAMÍLIES
23 DE NOVEMBRE DE 2023
08:00 – 09:00Hall del centre
13:45 – 15:00Hall del centre
18:00 – 20:00Hall del centre

CONSIDERACIONS PRÈVIES

  • Al hall del centre estaran situades les paperetes. 
  • Junt a las mateixes hi haurà un cartell amb el nom i una foto dels i les candidates. 
  • A partir del 16 de novembre es podrà exercir el dret al vot de manera  NO PRESENCIAL.  Instruccions pel vot no presencial: 
    • Les famílies podran participar en la votació lliurant el seu vot a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant  missatger, familiar o mandatari, abans  de la realització de l’escrutini. 
    • Les paperetes del vot estaran disponibles en consergeria . Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que s’aporte, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. En cas que el sobre siga entregat a la Direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un «vaig rebre» com a justificant de lliurament i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà entregada a la mesa electoral, al costat de tots els sobres, abans de l’escrutini. 
    • Per facilitar la màxima participació de les famílies, la Junta Electoral ha establert també la possibilitat que els seus fills/es puguen presentar el vot dels seus pares/mares en sobre tancat davant aquesta, sempre i quan aporten la present autorització signada. Els/les alumnes entregaran el vot de les seues famílies en l’horari de Secretaria (de 9:30 a 13:30).
  •  L’escrutini de les votacions es realitzarà a partir del tancament de la taula i en ell estarà present, a part de la mesa electoral, tot aquell que ho desitge i un membre de l’equip directiu del centre. 

Eleccions al Consell Escolar

IMPORTANT!

El pròxim dijous 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

DOCUMENTS PRESENTACIÓ CANDIDATURES

En els següents enllaços podeu trobar l’imprés que cal emplenar per a presentar candidatura a cadascun dels sectors (alumnat, AMPA, famílies i professorat). El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 7 de novembre.

Candidatura AMPA

Candidatura independent alumnat

Candidatura independent famílies

Candidatura professorat

En aquest enllaç podreu trobar tota la informació.

ET NECESSITEM!

Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; etc.

Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació. Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

Aprofitem aquesta ocasió per agrair, anticipadament, a tots els sectors de la comunitat educativa la seua implicació en aquest procés electoral.

El centre que vols, gràcies al teu vot!

CALENDARI
16 d’octubreElaboració dels censos. Celebració del sorteig per a l’elecció de membres de la junta electoral.Constitució de la junta electoral.
7 de novembreFinalitza l’admissió de candidatures (entregar en secretaria).
8 de novembrePublicació llistat provisional de candidatures.
9 i 10 novembreTermini de reclamacions al llistat provisional de candidatures.
14 de novembreTermini per resoldre possibles reclamacions als llistats provisionals.
15 de novembrePublicació llistat definitiu de candidatures.
15 al 21 de novembreCampanya electoral.
16 de novembreSorteig components mesa electoral. Posada a disposició de l’electorat de les paperetes.
22 de novembreJornada de reflexió.
23 de novembreELECCIONS. Constitució de les meses electorals. Escrutini dels vots. Firma d’actes per les meses electorals. Publicació del resultat electoral.
28 de novembreReclamacions contra decisions Junta Electoral
30 de novembreResolució reclamacions contra decisions de les meses electorals. Proclamació de les candidatures electes.
1 de desembreRemissió acta de proclamació a la Direcció Territorial d’Educació.
14 de desembreSessió constitutiva del nou Consell Escolar.

SORTEIG CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL

Segons la Resolució de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023, el proper DILLUNS 16 D’OCTUBRE  a les 10:45h es realitzarà el sorteig per a l’elecció dels membres de la JUNTA ELECTORAL en Direcció.

Com indica el DECRET 93/2016 de 22 de Juliol, del Consell:
2.En  els centres públics la junta electoral estarà composta per la Direcció del centre, que exercirà la Presidència, una persona en representació del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una en representació de les famílies, una en representació del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat en els centres en què aquest sector estiga representat amb veu i vot. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens.
Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents.

Maria Francisca Escrivà
Directora IES Gregori Maians (Oliva)

Resolució fi de curs 19-20 de la Secretaria Autonòmica d’Educació

Resolució  de  4  de  maig  de  la  SAEFP  per  la  qual  s’estableixen  el  marc  i  les  directrius  d’actuació  a  desenvolupar  durant  el  tercer  trimestre  del curs 2019­‐2020  i  l’inici  de  el  curs  2020-­‐2021,  davant  la  situació  de  crisi  ocasionada  pel  COVID-­19.