Convalidacions

SOL·LICITUD:

Per sol·licitar una convalidació s'han de presentar a la secretaria del centre els documents següents:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE.
 • Documentació corresponent.

Segons el mòdul que se sol·licite convalidar i la formació que s'aporte, l'organisme competent igual que el procés de sol·licitud variarà, a continuació s'expliquen els diferents organismes competents i el procediment que cal dur a terme.

NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds de qualsevol tipus requeriran la matriculació prèvia al cicle formatiu. Mentre no es produeixi la resolució, l'alumnat ha d'assistir a classes i altres activitats.

TIPUS DE CONVALIDACIONS:

1.- CONVALIDACIONS RECONEGUDES PER LA DIRECCIÓ DEL CENTRE:

 • Convalidacions entre mòduls professionals de diferents cicles formatius LOGSE.
 • Convalidacions entre mòduls professionals de cicles LOGSE i cicles LOE.
 • Convalidacions entre mòduls professionals de cicles LOE.
 • Convalidacions, en cicles LOE, mitjançant acreditació dunitats de competència que formen part del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 • Convalidacions d'«Anglès Tècnic».
 • Convalidacions de FOL i EIE.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Fins al 10 doctubre en horari datenció de secretaria.

PROCEDIMENT:

L'alumne presentarà a la Secretaria la sol·licitud (models disponibles a la web ia la Secretaria del centre), juntament amb la documentació pertinent.

 • Les convalidacions seran resoltes per la direcció del centre i comunicades a linteressat.
 • Els mòduls que tinguen els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d'aprenentatge, continguts i durada seran considerats mòduls idèntics, independentment del CF que pertanguen. La qualificació serà la mateixa que es va obtenir al cicle cursat.
 • Els mòduls convalidables amb estudis universitaris, així com els que es convaliden aportant estudis anteriors a la LOGSE, no portaran assignada cap puntuació. A l'expedient de l'alumne constarà com a “convalidat” i no computarà a efectes de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.

L'alumne presentarà a la secretaria la sol·licitud (models disponibles a la web ia la secretaria del centre), juntament amb la documentació pertinent.

 • Les convalidacions seran resoltes per la direcció del centre i comunicades a linteressat.
 • El mòdul objecte de convalidació figurarà a l'expedient de l'alumne com a convalidat (5) en el cas de cicles LOE, els mòduls amb idèntica denominació i codi apareixeran com «aprovat anteriorment» i la qualificació serà la mateixa que es va obtenir al cicle cursat.

Enllaç al formulari:

Formulari de sol·licitud de convalidació LOGSE

Formulari de sol·licitud de convalidació LOE

2.- CONVALIDACIONS RECONEGUDES PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ:

Les convalidacions no contemplades al punt anterior.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

S'inicia el dia que comença el curs escolar i finalitza el darrer dia del curs escolar.

PROCEDIMENT:

 • L'alumne s'ha de registrar a la seu electrònica del Ministeri d'Educació: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp a l'opció «Registre de persona física»
 • Presentació a la secretaria del centre la sol·licitud (model disponible a la web ia la secretaria), juntament amb la documentació pertinent.
 • La direcció del centre el remet al MEC.
 • Quan el MEC resol, l'interessat rep al seu correu electrònic la resolució i l'ha de presentar al centre educatiu.
 • Enllaç amb el formulari: Convalidació MEC

3.- CONVALIDACIONS RECONEGUDES PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:

 • Fins al 10 doctubre.
 • Anglès Tècnic, en cas d'aportar estudis Universitaris diferents al grau Universitari de Magisteri i al Títol de Filologia Anglesa i Grau de Traducció i Interpretació. I en cas d‟aportar ensenyaments professionals d‟arts plàstica.
 • Enllaç amb el formulari: Convalidació Conselleria

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Reial Decret 1085/2020, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen les convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol. RESOLUCIÓ del 15 de juliol de 2022. Punto18 (DOCV 20/07/2022).