ESO

Informació general:

L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic, té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa comprén quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

L'alumnat pot accedir al primer curs l'any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l'any en què finalitze el curs.

L'educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l'alumnat, entre altres, les següents competències bàsiques:

  • Competència en comunicació lingüística.

  • Competència matemàtica.

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

  • Tractament de la informació i competència digital.

  • Competència social i ciutadana.

  • Competència cultural i artística.

  • Competència per a aprendre a aprendre.

  • Autonomia i iniciativa personal.

Per a aconseguir desenvolupar les competències bàsiques exposades anteriorment, l'educació secundària obligatòria s'organitza en matèries diferenciades: ciències de la naturalesa, educació física, ciències socials, llengua castellana i literatura, llengua valenciana i literatura, llengües estrangeres, matemàtiques, educació plàstica i visual, música, tecnologies, educació per a la ciutadania, biologia i geologia, física i química, educació ètic-cívica, informàtica, llatí...

La consecució del títol de l'ESO, permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà.