Anul·lació matrícula a instàncies de l’interessat/a

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA A INSTÀNCIA DE L'INTERESSAT/A

SOL·LICITUD:

Per sol·licitar l'anul·lació de matrícula caldrà presentar a la secretaria els documents següents:

  1. Imprès de sol·licitud d'anul·lació degudament emplenat i signat. DESCARREGAR
  2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.

INFORMACIÓ SOBRE ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L'alumnat o els seus representants legals tenen dret a anul·lar la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyament, l'avaluació i la qualificació de tots els mòduls professionals en què s'hagués matriculat.

L'alumnat matriculat en règim semipresencial oa distància, podrà sol·licitar l'anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l'anul·lació de matrícula de mòduls concrets. En tots dos casos perdrà els seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls atenent la seva normativa específica

L'alumnat a qui se li concedisca l'anul·lació no se'ls computaran les convocatòries a què li haguera donat dret la matrícula. A més, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si voleu continuar en el futur aquests estudis, haureu de concórrer de nou al procediment general d'admissió que s'estableixi.

TERMINIS

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula s'han de presentar davant la direcció del centre on el alumne o alumna cursi els estudis, amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir al centre educatiu.

Quan la matrícula només inclogui el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si escau, el mòdul de Projecte als cicles LOE, l'anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l'inici dels mateixos.

ALUMNADO DE: PLAZOS
PRIMER CURSO HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2024
SEGUNDO CURSO HASTA EL 8 DE ENERO DE 2024
FCT y PFC ANTES DEL INICIO DE LA FCT y PFC

NORMATIVA

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten
instruccions sobre l'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana
durant el curs 2023-2024 imparteixin Formació Professional de grau C, D i E. Punt 10.1 (DOGV 13/07/2023).