Francés – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS

L'alumnat que ha suspés l'assignatura de francés i la curse durant el present curs, té la possibilitat de recuperar-la al llarg de l'any. Se li facilitaran materials i assessorament perquè puga adquirir els coneixements suficients. Si aprova la primera avaluació,es consideraráaprobadoel cursoanterior. En cas de no aconseguir els objectius del curs en què està matriculat, es durà a terme un examen d'avaluació al maig.En el cas de no estar matriculat en l'assignatura de Francés optatiu, es realitzarà una prova objectiva el mes de maig. Es convocarà una reunió per a donar informació i assessorament sobre la preparació d'aquesta prova a l'octubre. La professora de Francés proporcionarà activitats a l'alumnat amb pendents perquè treballe al llarg del curs.L'alumnat haurà de presentar les activitats realitzades per a la seua correcció i avaluació.