Biologia i Geologia – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORS

L'alumnat que tinga alguna assignatura pendent de l'àrea de biologia i geologia de ESO deurà realitzar una sèrie d'activitats que seran avaluables i presentar-se als exàmens i, en cas de dubtes, seran atesos per la cap de Departament amb la finalitat de que puguen recuperar eixa pendent.

 

Es realitzaran, almenys, dos exàmens parcials (abans de febrer i abans d'abril, com a molt tard) que seran anunciats amb antelació.

 

La nota final, en l'ESO, serà la suma de les notes dels treballs i dels exàmens, amb una ponderació del 20% i del 80% respectivament sobre el total de la nota, sent necessari obtenir, almenys, 5 punts sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

 

Els alumnes de 2n de batxillerat que tinguen pendent la biologia i geologia de 1r de batxillerat realitzaran, al menys, un examen. La nota final, en batxillerat, serà la nota mitjana del o dels exàmens extraordinaris, sent necessari obtenir, almenys, 5 punts sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

.