Pèrdua d’escolaritat

  • El Consell Escolar del centre ha establit (CE de 15/04/2011) que l'alumnat oficial perda l'escolaritat per la no assistència a classe a partir de 12 faltes injustificades.
  • Quan aquesta situació es produïsca, el professor o professora entregarà el dia 3 de març de 2023 a Direcció d'estudis una llista amb els noms d'aquelles persones que per faltar a classe poden perdre l'escolaritat. Direcció d'estudis procedirà a la seua publicació el 7 de març de 2023 en el tauler d'anuncis d'alumnes oficials. Aquest llistat servirà per a comunicar oficialment per escrit la pèrdua d'escolaritat a l'interessat/a, qui disposarà d'un breu termini (des del 7 fins al 10 de març 2023 tots dos inclosos) per a recórrer davant la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre.
  • El llistat definitiu es farà públic el 14 de març de 2023.
  • La no assistència a classe per motius injustificats i, per tant, la pèrdua d'escolaritat, comportarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, encara que l'alumnat conserva sempre el dret a les proves finals i extraordinàries.

En qualsevol cas, aquest alumnat no serà considerat com a alumnat oficial del curs anterior i es matricularà al final del procés de matrícula sempre que queden places lliures.