Avaluació Curs 23/24

Avaluació curs 2023/24

Avaluació de diagnòstic 

Durant el primer mes de classe cal identificar les capacitats i el nivell de competència de l’alumnat per tal de desenvolupar mesures pedagògiques adequades que en faciliten el progrés. Aquesta avaluació té caràcter orientador, no comportarà qualificacions i dels seus resultats es donarà compte a l’alumnat a fi que prenga consciència del seu nivell acadèmic i de les necessitats d’aprenentatge. Si es detecta que un alumne està per dalt o per baix del nivell que implica el curs en el qual està matriculat, cal informar-lo de la possibilitat de moure’l a un nivell més adequat per a ell o ella. Si l’alumne ha accedit a aquest curs a través d’una prova de nivell, no ha de tornar a pagar aquesta taxa, però si el requisit d’accés és diferent i el curs al qual pot i vol accedir ara és superior a aquell en el qual està matriculat, caldrà que abone la taxa corresponent. Informeu secretaria per tal que confirme que queden vacants al grup de destí i que el canvi és possible. 

Avaluació contínua o de progrés 

Al llarg del curs s’han de dur a terme almenys dues recollides organitzades i sistemàtiques de notes que incloguen totes les activitats de llengua i permeten, d’una banda, fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat, i de l’altra, prendre decisions oportunes respecte a la seua promoció. Els resultats de la primera recollida es consignaran com a “avaluació parcial” es publicaran a Web Família el 2 de febrer, i els de la segona, com a “avaluació final“, el 31 de maig.  

Avaluació final o d’aprofitament

Aquesta avaluació té per objecte comprovar el grau de consecució dels objectius al llarg del curs acadèmic, i s’estructura en dues convocatòries: l’ordinària, que coincidirà amb la publicació de notes a Web Família del mes de maig, i l’extraordinària, que tindrà lloc al mes de juny, després de les proves de certificació. Per tant, l’avaluació final en convocatòria ordinària atendrà a si s’han assolit els objectius establits al llarg del curs, i això ho sabrem segons els resultats obtinguts i observats en aplicar l’avaluació contínua o de progrés. Si la informació recollida indica que l’alumnat s’ha de qualificar com a no apte en alguna, diverses o totes les activitats de llengua, podran recuperar-les en convocatòria extraordinària a través d’una prova que tindrà lloc a finals de juny (excepte l’alumnat de cursos conduents a la prova de certificació, que no poden optar a l’avaluació extraordinària).  

En aquest context, cal recordar que, segons l’ordre d’avaluació de 14 de juny, l’alumnat de tots els cursos obtindrà la qualificació d’apte que li permeta promocionar al curs següent si supera, mitjançant avaluació contínua o mitjançant la prova de la convocatòria extraordinària, totes les activitats de llengua amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i obté un percentatge de puntuació global mínim del 60% (65% en el cas de 2A2, ja que en aquest curs l’apte dóna lloc també a l’obtenció del certificat corresponent). En convocatòria extraordinària, poden presentar-se per recuperar totes les activitats de llengua amb una puntuació inferior al 60%, i si tenien un 50% en ordinària i no es presenten, se’ls guarda la nota per fer la mitjana global. 

Avaluació de domini

Aquesta avaluació es realitzarà mitjançant una prova de certificació per als nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 (és a dir, l’alumnat que aprove 2B1, 2B2 i 2C1 promociona però no certifica). En el nivell bàsic A2, l’avaluació final o d’aprofitament serà equivalent a l’avaluació de domini (és a dir, l’alumnat que aprove 2A2 promociona i certifica, però recordem que necessitaran un 65% per a les dues coses). 

Recordem que en les proves de certificació s’obté la qualificació d’apte amb una puntuació mínima del 50% en cada activitat de llengua i una puntuació global del 65%.  En convocatòria extraordinària, poden presentar-se per recuperar totes les activitats de llengua amb una puntuació inferior al 65%, i si tenien un 50% en ordinària i no es presenten, se’ls guarda la nota per fer la mitjana global. El mateix s’aplica a 2A2.”