Autoritzacions

Sol·licitud d’Autorització per a realitzar proves d’ingrés/accés d’aspirants amb edat menor/major a l’ordinària

Edat major a l’ordinària: Sol·licitud d’autorització ingresse/accés

Edat menor a l’ordinària: Sol·licitud d’autorització ingresse/accés

Informe d’excepcionalitat: ELEMENTAL / PROFESSIONAL

Presentar en la secretària del centre, o per correu electrònic: 03014678@edu.gva.es

Més infomación: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948&version=amp