Premis Professionals

PREMIS PROFESSIONALS – FASE CENTRE – 2024

TRIBUNALS I DATES DE REALITZACIÓ PER ESPECIALITATS

 • Termini d’inscripció fase de centre: del 12 al 18 de juny entregant annex I i, exceptuant als aspirants al Premi de Fonaments de Composició, el programa que realitzaran entregant tres còpies de cadascuna de les peces a interpretar, o del tema a exposar en el cas de la modalitat d’Història de la Música.
 • La documentació es presentarà presencialment en l’oficina del conservatori, carrer Sant Ferran, 30. En horari de 9.30 a 13.30.
 • Data de realització: divendres 28 de juny i del dilluns 1 al dimecres 3 de juliol. Els tribunals i data per especialitat es publicaran pròximament.
 • Per a concórrer a estos premis, l’alumnat haurà d’aconseguir, en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de música  una nota mitjana igual o superior a 8 punts.
 • Així mateix, Haurà d’obtindre una qualificació mínima de 9 punts:
  • si opta a premi de l’especialitat instrumental o cant en 5é i 6é d’instrument  .
  • Si opta al premi de fonaments de composició en els dos cursos d’Anàlisis i en l’assignatura de Fonaments de Composició.
  • Si opta al premi d’Història de la Música en els dos cursos d’Història de la Música.
  • Si opta al premi de Música de Cambra  en els dos últims cursos de l’assignatura de Música de Cambra, així com una qualificació mínima de 8 punts en sext curs d’Instrument o Canto.
 • A este efecte, les assignatures convalidades no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana. En el cas de l’alumnat que haja ingressat en sext curs, la nota mitjana estarà referida únicament a les assignatures d’este curs.

NORMATIVA GENERAL PREMIS

NORMATIVA ESPECÍFICA PREMIS 2023-2024

ANNEX I

https://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/premis

Continguts del premi: 

En el cas de música, en el Premi d’Instrument o Canto, la prova constarà, almenys, d’una part d’interpretació en audició pública d’almenys tres obres, estudis o moviments, pertanyents a diferents estils de l’especialitat Instrumental o Vocal, i amb una dificultat, com a mínim, corresponent al sext curs d’ensenyaments professionals. L’alumnat presentarà un programa d’almenys 30 minuts i la duració de l’exercici d’interpretació serà com a màxim de 30 minuts, segons el parer del tribunal. L’alumnat podrà presentar obres amb acompanyament i estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant-ho pel seu compte.

En el cas del Premi de Fonaments de Composició, la prova consistirà en:

a) Anàlisi escrita harmònica, formal i estètic d’una peça o fragment, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Anàlisi d’ensenyaments professionals proposta pel tribunal. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 2 hores.

b) Exercici de composició: elaboració d’una partitura per a la plantilla vocal o instrumental que es determine, composta en estil lliure sobre un tema donat pel tribunal, amb una extensió mínima de cinquanta compassos. La duració de l’exercici serà d’un màxim de 4 hores.

 En el cas del Premi d’Història de la Música, la prova consistirà en:

a) Exercici d’una audició comentada, contextualitzant l’obra o fragment dins del moment històric, a través d’un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyaments professionals de música. La duració de l’exercici serà de 2 hores com a màxim.

b) Desenvolupament d’un tema del currículum o part d’ell, adequat al nivell de segon curs de l’assignatura d’Història de la Música d’ensenyaments professionals de música. Haurà de presentar el tema desenvolupat en format paper i digital, amb l’índex i la bibliografia corresponent i haurà de realitzar l’exposició oral del tema. La duració de l’exercici serà, com a màxim, d’1 hora, tenint en compte que una vegada finalitze l’exposició, el tribunal podrà realitzar qüestions sobre el tema a l’aspirant, durant un temps màxim de 15 minuts.

 En el cas del Premi de Música de Cambra, interpretació en audició pública d’almenys tres obres o moviments que meresquen, segons el parer del tribunal, la categoria de representatius del nivell que s’exigix pertanyents a diferents estils del repertori propi de la música de cambra, i amb una dificultat, com a mínim, pròpia de l’últim curs d’ensenyaments professionals. La duració del programa d’interpretació que presente l’alumnat serà com a mínim de 30 minuts. El tribunal triarà quines obres, moviments o fragments s’han d’interpretar, de manera que la duració de l’exercici d’interpretació siga com a màxim de 30 minuts.

Podran inscriure’s per a optar al Premi de Música de Cambra, els grups formats per un mínim de dos alumnes. El Premi de Música de Cambra s’atorgarà al grup cambrístic en general pels mèrits interpretatius que esta disciplina requerix, però, específicament, a cada membre que reunisca els requisits exigits per a aspirar a este premi, sempre que el seu nivell d’interpretació li faça mereixedor del premi individualment, encara que se li valore dins del grup. Encara que tots els integrants del grup han de concórrer en les mateixes condicions administratives que els aspirants quant a ser alumnat del centre del qual part el grup, no necessàriament tots ells han de reunir els requisits acadèmics exigits per a optar al premi. Solament podran optar al premi els membres del grup que reunisquen els requisits especificats anteriorment i hagen efectuat correctament la sol·licitud.