Obtenció directa del Certificat E. Elementals

OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT DE SUPERACIÓ D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CALENDARI 2023

– Inscripció: 11 – 20 d’octubre

– Dates de realització, tribunals, llistat d’aspirants:

          DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA I TRIBUNAL

          LLISTAT D’ASPIRANTS

– Realització de les proves: DILLUNS, 27 de novembre 2023 – 09:30h
         

La inscripció es realitzarà per email al 03014678@edu.gva.es o en l’Oficina del conservatori ( de 9.00 a 13.30)

La documentació que haurà d’aportar-se al costat de la sol·licitud de realització de la prova per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música o de Dansa, que figura en l’annex XIII, serà la següent: 

a) Imprés de sol·licitud d’inscripció. En el cas dels ensenyaments elementals de Música, en aquesta sol·licitud constarà l’especialitat instrumental en la qual es realitzarà la prova.  Sol·licitud d’inscripció

b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l’obertura de l’expedient i els drets d’examen.

Per a l’alumnat matriculat en Ensenyaments Professionals en el centre la taxa a pagar serà de 55’15€ (MODEL 046)

Per als aspirants de fora del centre la taxa a pagar serà de 55’15€ + 25’50€ (obertura d’expedient) (MODEL 046)

c) Fotocòpia DNI o en defecte d’això del llibre de família actualitzat per a tot l’alumnat. En cas de sol·licitar les reduccions corresponents a família nombrosa o monoparental, aportar llibre o targeta (a nom de l’alumne) de la mena de família.

d) En el cas d’alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l’administració competent, acompanyat d’una sol·licitud expressa de la mena d’adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves

Els continguts, llistats d’obres i criteris d’avaluació de les proves es poden consultar en les respectives programacions didàctiques de cada especialitat per a 4t d’Ensenyaments Elementals.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

IMPORTANT:
L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant. (Ordre 28/2011)
 ==================================================================================================== ==================================================

ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, el accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana.

                     

 Sol·licitud d’inscripció (Annex XIII)

                   

Resum de l’Ordre 28/2011 i ESTRUCTURA de la prova