Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDyGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitats de tractament (RAT).

A més de la Sotssecretaria, convé recordar que tant els centres educatius com la ciutadania interessada, també poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpd@gva.es. La DPD és un òrgan de la Generalitat que exerceix les seues funcions d’informació, assessorament i supervisió amb total independència funcional.

Per a més informació, consulteu la URL http://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva.