MARC LEGAL

MARC LEGAL

ORDRE 46/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria
d’Educació Cultura i Esport, per la qual s’aprova el
Reglament de funcionament del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana