Audició i llenguatge

AiL: M. Jose Sancirilo Mogort