PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES EN ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS GVA

El centre ha habilitat un nou espai en la web per facilitar informació  dedicat a la protecció de dades.

Un dels apartats més importants és  el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT).

Aquest comprén un catàleg de les activitats de tractament més habituals que podem dur-se a terme en els centres educatius públics que depenen de la conselleria.

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relaitu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en el següent registre d’activitats de tractament.