CEFIRE

INTRODUCCIÓ

Els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana són els òrgans de l'administració educativa per a la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitaris de règim general i especial, regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema educatiu. Segons el Decret 231 de 2 de setembre de 1997, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels CEFIRE, els centres de formació, innovació i recursos educatius tenen com a finalitat afavorir la formació del docent com a professional, exigida per l'actual sistema educatiu en els seus aspectes fonamentals referents a la formació personalitzada, la participació i col·laboració dels pares i tutors, l'atenció a la diversitat, el desenvolupament de capacitats, el foment d'hàbits educatius i instructius, l'activitat investigadora, l'orientació educativa, la metodologia activa, l'avaluació dels processos d'ensenyament, la relació amb l'entorn, la formació en el respecte i defensa del medi ambient i l'educació en valors.

ORGANITZACIÓ

Els centres de formació, innovació i recursos educatius depenen de la Conselleria amb competències en Educació. Estan integrats per assessories de formació i funcionariat d'administració i serveis. L'actuació dels centres de formació, innovació i recursos educatius es desenvolupa d'acord amb el Pla Anual de Formació establit per la Conselleria. Aquesta actuació es realitza de manera coordinada amb els centres educatius adscrits al centre de formació, innovació i recursos educatius i altres serveis de suport del sistema educatiu.

NORMATIVA
DOGV
XARXA CEFIRES