Últim comunicat COVID-19

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Últim comunicat remés als centres educatius en relació amb el COVID-19
02/09/2020

Pla de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (versió del 31 d'agost de 2020):
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172209047/Pla+de+conting%C3%A8ncia++val.pdf/354b6cf4-c97e-4669-b5d9-d43b85ee78e4

Font d'informació (actualitzada al curs 2020-2021):
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19