Convocatòria del MEFP per a estades en empresa

Butlletí Oficial de l’Estat: dimarts 3 de desembre de 2019, Núm. 290
MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Extracte de la Resolució de 26 de novembre de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajudes destinades a la realització d’estades de formació en empreses per al professorat que imparteix ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu, sostingudes amb fons públics en centres educatius.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-B-2019-52370.pdf

Convocatòria:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/484093