Sistemes Microinformàtics i Xarxes

A partir del curs 2023-2024

Grau Mitjà

Informàtica i comunicacions


Quines ocupacions pots exercir

 • Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns.
 • Instal·lar i configurar programari bàsic i daplicació, xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes i connectades a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
 • Determinar la logística associada a les operacions dinstal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics.
 • Diagnosticar disfuncions en sistemes microinformàtics i xarxes mitjançant proves funcionals.
 • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la connexió amb xarxes d’àrea extensa.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant de fallades i pèrdues de dades al sistema.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, elaborar pressupostos i assessorar el client.
 • Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Muntatge i manteniment d’equips.
 • Xarxes locals.
 • Aplicacions ofimàtiques.
 • Sistemes operatius monolloc.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Sistemes operatius en xarxa.
 • Seguretat informàtica.
 • Servicis en xarxa.
 • Aplicacions web.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

Com s’accedix

Accés directe:

Títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
Títol Professional Bàsic (Formació Professional de Grau Bàsic).
Títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat 2n curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Titulació que s’obté:

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes