Senyals d’identitat

PRINCIPIS FONAMENTALS: valors, objectius i prioritats d’actuació.

El Projecte Educatiu és el document que estableix les línies bàsiques que defineixen el nostre treball i els valors que fonamenten l’acció pedagògica del centre; a continuació presentem les línies bàsiques d’aquest:

  1. CONFESSIONALITAT : El nostre Centre es declara aconfessional i respectuós amb totes les creences dels integrants de la seua Comunitat Educativa.
  1. COEDUCACIÓ: En el nostre Centre considerem fonamental la igualtat entre els sexes i la no discriminació per raons de sexe, d’aquí ve que la coeducació siga un dels seus principis fonamentals orientat al fet que no hi haja jerarquització entre els valors masculí i femení
  1. LLENGUA D’APRENENTATGE: El nostre Centre es declara bilingüe i advoca, per tant, per l’ús indistint, no discriminatori i normal, de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, entre tots els membres de la seua pròpia Comunitat Educativa. Tot això amb la finalitat d’aconseguir la normalització lingüística i cultural de valencià a tots els nivells.
  1. VALORS: El nostre Centre educa, fomenta, defensa, empara i promou les llibertats individuals i col·lectives de tots els sectors que l’integren, i com a institució pública educativa manté un compromís permanent amb el conjunt dels valors democràtics i el respecte als drets humans que defineixen el nostre ordenament jurídic.

L’IES Victoria Kent basa el seu projecte de centre en tres eixos fonamentals:

 La inclusió, la igualtat de gènere i la sostenibilitat, en concordança amb els objectius 2030, especialment en les àrees d’igualtat efectiva entre dones i homes, la sostenibilitat i l’educació de qualitat.

OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE

–  Fomentar una cultura de la inclusió que promoga la igualtat, la convivència, la sostenibilitat, així com la valoració de la diversitat, i l’acolliment.

– Integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en el centre.

– Incentivar la formació i conscienciació de la comunitat educativa en aspectes relacionats amb la igualtat, la diversitat, la sostenibilitat i la convivència.

– Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

– Incentivar la implementació de noves metodologies que afavorisquen la inclusió.

– Establir línies de comunicació, intervenció i reflexió sòlides amb l’entorn del centre educatiu des de l’horitzontalitat i el compromís social.

– Potenciar l’obertura del centre a l’entorn, així com la realització d’activitats que afavorisquen la relació amb l’entorn a través de la col·laboració mútua.

– Normalitzar l’ús del valencià com a llengua vehicular en els diferents àmbits del centre: administratiu, acadèmic i de relació amb l’entorn.

– Afavorir en el centre una actitud d’integració i una valoració positiva de les diferents llengües i cultures presents en el PLC.

– Desenvolupar un Pla de sostenibilitat, recursos, eficàcia energètica i tractament de residus en col·laboració amb altres administracions.