CONVALIDACIONS/CONVALIDACIONES

CONVALIDACIONS 2023-24 (entrega fins el 27 d’octubre)

CONVALIDACIONS MÚSICA, DANSA

S’omplirà el document de sol·licitud (per a ESO) o el document de sol·licitud (per a batxillerat) s’hi adjuntarà el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb què se sol·licita realitzar la convalidació. Si l’alumnat està cursant simultàniament una matèria objecte de convalidació i l’assignatura o assignatures que cal superar per a obtindre aquesta convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música o Dansa en el moment de la sol·licitud.

CONVALIDACIONS ESPORTISTA D’ALT NIVELL

S’omplirà el document de sol·licitud (per a ESO) o el document de sol·licitud (per a batxillerat) s’hi adjuntarà

c.1. Esportistes d’alt nivell: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado.

c.2. Esportista d’elit o personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’elit publicada en el DOGV.

c.3.  Esportistes d’alt rendiment:

c.3.1. De fora de la Comunitat Valenciana: certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.

CONVALIDACIONES 2023-24 (entrega hasta el 27 de octubre)

CONVALIDACIONES MÚSICA, DANZA —–

Se llenará el documento de sol·licitut (para ESO) o el documento de solicitud (para bachillerato) y se adjuntará el certificado académico acreditativo de la superación de la asignatura con que se solicita realizar la convalidación. Si el alumnado está cursando simultáneamente una materia objeto de convalidación y la asignatura o asignaturas que hay que superar para obtener esta convalidación, tendrá que presentar un certificado de matrícula de las enseñanzas profesionales de Música o Danza en el momento de la solicitud.

CONVALIDACIONES DEPORTISTA De ALTO NIVEL —-

Se llenará el documento de sol·licitut (para ESO) o el documento de solicitud (para bachillerato) y se adjuntará

c.1. Deportistas de alto nivel: documento que acredito estar incluido en la relación de deportistas de alto nivel publicada en el Boletín Oficial del Estado.

c.2. Deportista de élite o personal técnico, entrenador, arbitral o juez de élite de la Comunidad Valenciana: documento que acredito estar incluido en la relación de deportistas de élite publicada en el DOGV.

c.3.  Deportistas de alto rendimiento:

c.3.1. De fuera de la Comunidad Valenciana: certificado del Consejo Superior de Deportes durante el curso académico a que se refiera este certificado.

Tasca Tema 5: creació d’un formulari

DATA REUNIÓ DE COORDINACIÓ DOCENT

Preferència horària(Requerit)
Es programarà la pròxima reunió informativa atenent les preferències d’aquest formulari.