CONDICIONS D’ACCÉS I ADMISSIÓ

1. L’accés als cicles formatius de grau bàsic requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

a) Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs.

b) Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.

c) Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle formatiu de grau bàsic.

TÍTOLS I CONVALIDACIONS

Els alumnes i alumnes que superen un cicle formatiu de grau bàsic rebran:

  • El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • El títol de Tècnic Bàsic en l’especialitat corresponent.