Admissió i Matrícula FP Grau Superior

Admissió FP Grau Superior

Termini 19 al 29 de Maig

Per a alumnat que inicia el cicle o prové d’un altre centre.

ACCÉS A l’ASSISTENT D’ADMISSIÓ F.P. GRAU SUPERIOR:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

CALENDARI:

Presentació telemàtica de sol·licituds d’admissió: (Conservar usuari i contrasenya)
en https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
Del 19 al 29 de maig
Presentació del requisit acadèmic d’accésfins al 4 de juliol
Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos en https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/11 de juliol
Presentació de reclamacions a les llistes provisionals, de manera telemàtica11 a l’13 de juliol
Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admésel 21 de juliol
Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissiódel 22 al 29 de juliol

CRITERIS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ

Enllaç Extracte dels Criteris de Prioritat per a l’admissió del curs 22-23

Més informació

Matrícula FP Grau Superior

DOCUMENTACIÓ PER A APORTAR AMB LA MATRÍCULA

NOTA IMPORTANT: ÉS OBLIGATORI PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA. LES FOTOCÒPIES ES PORTARAN FETES DE CASA.

 • Fotocòpia i original del DNI/NIE/PASSAPORT de l’estudiant, mare, pare i/o tutor legal
 • Fotocòpia i original del llibre de família de totes les fulles escrites (menors d’edat)
 • Fotocòpia del SIP
 • Fotocòpia de la targeta de família nombrosa/monoparental/discapacitat de l’alumne
 • Justificació del Requisit Acadèmic:
  • L’alumnat que es matricule per a primer curs, haurà d’aportar:
   • Nota Mitjana de Batxillerat o
   • Certificat d’haver superat la Prova d’Accés o
   • Certificat Acadèmic d’haver superat un Cicle de Grau Mitjà
  • L’alumnat que es matricule per a segon curs, tindrà aportar:
   • Certificat Acadèmic d’haver superat el primer curs del cicle formatiu en el qual es matricularà, a més la nota mitjana que li va donar accés a primer
 • Baixa escolar del centre de procedència (només en el cas que provinguen de centres privats)
 • Sentència de separació en cas d’alumnes/as menors d’edat i que els progenitors estiguen separats
 • Taxa pagada de matrícula (Model 046): L’alumnat descarregarà la taxa en el següent enllace http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es, seleccionar: “taxes per serveis administratius (instituts)>Òrgan gestor: instituts de València>targeta d’identitat”
 • El document de protecció de dades i dret d’imatge, i el document de les normes del centre haurà d’anar signat, en cas que l’alumne/a siga menor de 14 anys d’edat, pel pare/mare/tutors legals. Descarregar Imprés Protecció de dades i dret d’Imatge
 • Tot l’alumnat que es matricule Cicles Formatius (que siguen menors de 28 anys), obligatòriament hauran d’emplenar i abonar el Segur Escolar, seguint les instruccions del document que s’adjunta. Descarregar Segur Escolar