FAQ’s

Preguntes Freqüents (FAQ)

Aquestes són les preguntes que els alumnes de 6è de primària varen fer a alumnes del nostre centre en una visita:

1.- Avaluació contínua significa que si aproves el tercer trimestre aproves tot el curs?.

No, avaluació contínua significa avaluar de forma contínua i sistemàtica a l’alumne, o siga, l’alumne és avaluat contínuament pel professor de classe.

Per portar a cap l’avaluació contínua el professor pot utilitzar tots els instruments d’avaluació necessaris com: treballs, llibreta, treball a casa (exercicis), treball a classe, preguntes de classe, exàmens i controls, comportament, actitud, puntualitat, faltes d’assistència no justificades, interès, …

Tant el nombre d’instruments d’avaluació, com el pes de cadascun d’ells en la nota es troba als criteris d’avaluació i qualificació de la programació curricular de l’assignatura.

Cada professor, a l’inici del curs, us informarà adequadament sobre com portarà a cap l’avaluació contínua de la seua assignatura.

2.- Què has de fer i com has de reaccionar si es burlen de tu?.

Davant d’una burla reiterada que considereu que es troba fora del que es considera “normal”, per ser excessiva o reiterada, heu de dirigir-vos i informar en primer lloc al vostre tutor. Ell serà l’encarregat de valorar la situació i proposar les mesures necessàries que permeten solucionar o reconduir la situació.

És molt recomanable que davant d’aquest tipus de situacions pugueu aportar testimonis presencials dels fets (les burles) per a que recolzen la vostra versió.

Al Pla de Convivència del centre trobareu podreu ampliar aquesta informació.

3.- Si un xiquet A li pega a un xiquet B i eixe xiquet B li ho comunica al tutor li peguen?.

No, no li peguen. En primer lloc cal tindre en compte que les agressions físiques entre alumnes són molt poc freqüents en el nostre centre. En el present curs 2011/12 no hem tingut cap agressió física entre alumnes. En el cas plantejat a la pregunta, la resposta és clara i contundent, no!.

Si fora el cas,lL’alumne agredit, juntament amb altres alumnes que hagen presenciat l’agressió, deuen informar, en primer lloc, al seu tutor de l’agressió patida. Aquesta informació la poden fer arribar al tutor de forma privada (sense ningú més davant) de forma que l’agressor no ho puga saber. El tutor sempre actuarà amb la màxima precaució protegint a la víctima de qualsevol represàlia posterior per part de l’agressor.

El centre disposa també d’un equip de mediació molt efectiu compost per alumnes i professors mediadors que us ajudaran sempre a solucionar els problemes com les burles i agressions, abans de que aquestes es produeixin, sempre que vosaltres informeu prèviament al tutor. Aleshores davant de qualsevol sospita de que pugueu ser víctimes de burles o possibles agressions heu d’informar al tutor per a que aquest valore la situació i la deriva a mediació si fora el cas.

Tant al RRI com al Pla de Convivència del centre podreu ampliar la vostra informació al respecte.

4.- Que passa si arribem amb retard a alguna classe?.

S’entén com a retard arribar a classe més de 5 minuts després d’haver sonat el timbre que indica el final de la classe i l’inici de la següent. Si el retard és a primera hora del matí, l’alumne romandrà a la sala de guàrdies fins a la següent hora en que s’incorporarà a la següent classe. A consergeria es pren nota del nom de l’alumne i dia del retard. Així s’evita interrompre la classe quan aquest ja es troba organitzada i fent la feina que els correspon. El professor de classe ho anotarà com a falta d’assistència.

En cas que el retard es produeixi entre les classes, una vegada passats els 5 minuts de cortesia, el professor de classe deixarà entrar a l’alumne en classe i anotarà el retard. Si els retards són reiterats, el professor podrà enviar a l’alumne a la sala de guàrdies, avisar a casa i al Cap d’Estudis per a que es prenguen les mesures oportunes al respecte.

Al següent enllaç accedireu a l’apatat del RRI que regula les faltes d’assistència i puntualitat dels alumnes: “RRI: Disiplina, mediació i convivència”.

5.- Hi han casellers per als alumnes?, són segurs?.

Si, al centre disposem de casellers per a que els alumnes pugueu guardar el vostre material escolar i evitar tindre que portar-lo tot el matí de classe en classe. El tutor, a principi de curs, farà l’assignació dels casellers als alumnes que estiguen interessats, però prèviament els vostres pares hauran de signar un full de compromisos respecte a la utilització del caseller, i deixareu una fiança de 5 euros que servirà per a poder reparar totes els desperfectes que es puguen ocasionar, o us seran retornats al final de la vostra escolarització si el caseller es troba en bones condicions.

Els casellers són d’ús personal i intransferible. Caldrà que mostreu el seu contingut a demanda de qualsevol professor del centre.

Tots els casellers disposen d’un pany i una clau exclusiva amb el que obrir i tancar però, evidentment,no és un sistema “totalment” segur, per això és recomanable no deixar al caseller objectes valuosos, i en cas de ser necessari portar-los al centre (un ordinador portàtil per exemple) deixeu-lo a càrrec del professor, consergeria o secretaria.

En aquest enllaç podreu trobar les “Condicions per a la cessió dels casellers (punt 5è)”

6.- Què passa després de les sessions d’educació física (higiene personal). On es fa i amb qui?.

Les classes d’educació física es porten a cap en el gimnàs del centre i en les seues pistes preferentment, encara que podeu tindre sessions de teoria en altres aules que els propis professors de l’assignatura consideren oportunes.

El gimnàs del centre es troba dotat amb les pistes esportives corresponents, així com amb vestuaris i dutxes. Els propis professors de l’assignatura deixen el temps necessari per a que pugueu dutxar-vos als vestuaris o portar a cap la higiene personal que ells mateixa us recomanaran quan feu les activitats esportives corresponents de l’assignatura. Vosaltres sereu els encarregats de portar el vostre “kit” de dutxa o d’higiene personal corresponent, i que els propis professors us indicaran en començar el curs.

7.- Que passa si parles a classe?.

Al Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell sobre la convivència en els centres, al seu article 26, apartat b) fica literalment: “ Respectar el dret dels restants alumnes que no siga pertorbada l’activitat educativa”. Per això a l’article 35, apartat c) del mateix Decret, es considera com a conducta contrària a les normes de convivència del centre educatiu, ficant literalment: “Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenvolupament de les classes”.

Parlar a classe significa molestar i pertorbar l’activitat educativa dels restants alumnes, podent arribar inclús a molestar en les explicacions del professor, i que aquest tinga que interrompre la classe per recordar a l’alumne que no ha de parlar. Normalment, el professor de classe, avisarà a l’alumne per recordar-li que ha de mantindre silenci a classe, en cas de que l’alumne reitere el seu comportament i seguixi parlant, el professor de classe prendrà altres mesures de forma progressiva, arribant, si s’escau, a l’expulsió de l’aula.

Si un alumne és expulsat de l’aula, anirà a la sala de guàrdies on farà la feina que el professor de classe li indique. El professor de classe ficarà el part de disciplina corresponent i telefonarà a casa per informar als pares de la incidència.

El procediment disciplinari complet el podeu consultar al següent enllaç: “Procediment i seguiment de la disciplina (apartat1)”.

8.- Quin és el material que cal portar el primer dia de classe?.

El primer dia de classe sempre s’aprofita per tindre el primer contacte amb el centre, l’aula, els companys, el professor tutor i alguns dels altres professors que tindreu al llarg del curs. Eixe dia us donarem les indicacions generals de comportament i convivència i d’organització del centre, també us informarem del vostre horari de classes.

Els professors solen aprofitar la primera classe per presentar-se i per informar-vos de les particularitats de les seues assignatures (organització de l’aula, material necessari, procediment d’avaluació, …). Per això, el primer dia de classe, només necessiteu l’agenda (o una llibreta) i bolígrafs, per anotar-vos tant l’horari com el material necessari per a cada assignatura.

Els llibres de text i altre material didàctic necessari s’informarà a les famílies durant el mes de juny.

9.- Fumar, quines conseqüències porta?

La Llei 42/2010, de 30 de desembre de 2010, més coneguda com a llei antitabac, prohibeix fumar a qualsevol espai públic d’ús col·lectiu, òbviament això inclou als centres escolars. Aleshores, fumar dins de les dependències del centre, incloent els espais a l‘aire lliure (pati per exemple) és motiu d’obertura immediata d’expedient disciplinari i, amb molta probabilitat, expulsió del centre per un període no inferior a una setmana.

10.- Què són els parts de disciplina, quan i per quins motius es fiquen?

Al Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell sobre la convivència en els centres, es descriu tant els drets com els deures dels alumnes. En eixe mateix decret també es tipifiquen les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu i mesures correctores. Són aquestes conductes contràries a les normes de convivència del centre les que donen lloc als parts de disciplina.

Els parts de disciplina són les anotacions que els professors fiquen a l’ordinador quan algun alumne provoca alguna incidència suficientment important o per acumulació d’incidències lleus (com xerrar reiteradament a classe) sancionant a l’alumne amb un càstig proporcionat a la incidència que ha provocat, fins i tot amb l’expulsió de l’aula. El professor informarà telefònicament als pares sobre la incidència i del càstig que li ha ficat.

Tots els parts arriben al Cap d’Estudis, qui els tipifica i s’encarrega de portar a cap el procediment disciplinari si s’escau. El procediment disciplinari complet el podeu consultar al següent enllaç: “Procediment i seguimant de la disciplina (apartat1)”

11.- Quin és l’horari del centre

A 1r d’ESO les classes comencen a les 8:00 h. i acaben a les 14:00 h. de dilluns a divendres.

12.- Si tens problemes amb els mestres, què has de fer?

Primer cal evitar actuar de forma airada, davant de tota la classe i sense meditar de forma objectiva el incident i, sobre tot, la nostra part de responsabilitat en el mateix. Seguidament, si arribem a la conclusió de que un professor no a actuat de forma correcta, deguem demanar-li explicacions al respecte de forma personal, individualitzada, educada i respectuosa, per exemple demanat-li que us atenga una vegada a finalitzat la classe o en qualsevol altre moment que es crega oportú.

Actuant d’aquesta forma es solucionaran la major part dels problemes, malgrat tot, si les explicacions o arguments del professor pensem que no són adequats, deguem dirigir-nos al nostre tutor i explicar-li el cas. El tutor determinarà la via més adequada per intentar reconduir o solucionar el problema.

Igualment, tots els professors disposen d’una hora a la setmana per atendre a mares i pares que desitgen parlar amb ells sobre temes acadèmics o qualsevol incidència que puga sorgir.

13.- Què són els Fardatxos?

Fardatxos és un projecte del centre format per alumnes voluntaris i professors del departament de biologia que s’encarreguen de la recollida selectiva de paper, cartó, plàstic, piles, CDs, … pesar tot el recollit, valorar l’estalvi i la reducció de l’impacte ambiental que ha generat la recollida, i abocar-ho als contenidors corresponents. Tots els alumnes de 1r d’ESO que ho desitgen poden formar part del projecte Fardatxos.

A l’inici de curs, el tutor informarà del projecte fardatxos i de la resta de projectes del centre (mediació, radioesplugues, revista, …).

14.- Canvis de grup. Com s’organitzen els grups?

A 1r d’ESO els grups es conformen segons els centres de referència, deixant en el mateix grup els alumnes que provenen d’un mateix centre. Alguns alumnes, per recomanacions dels seus tutors de primària, o per altres causes molt fonamentades (comportament excessivament disruptiu), poden ubicar-se en altres grups.

Per a la resta de cursos, a finals del mes de juny es crea una comissió entre els tutors, coordinadora d’ESO, orientadora del centre i alguns professors que, en base al comportament i dinàmica de cada grup en el present curs, porten a cap els canvis necessaris per formar els grups del proper curs.

Es pot sol·licitar el canvi de grup fins a 15 dies després de començat el curs, mitjançat instància argumentada dirigida a la direcció del centre. Una comissió formada al respecte decidirà finalment sobre el canvi o no de grup.

Al Pla de Convivència del centre (apartat 3.1 A) trobareu més informació al respecte.

15.- Qui és el tutor. Quina funció fa?

La figura del tutor a secundària és molt semblant a la figura del tutor en primària, però en secundària, per les pròpia organització d’aquesta etapa, no passarà tantes hores amb vosaltres com el de primària.

Les funcions del tutor respecte dels alumnes són:

Facilitar la integració de l’alumnat en el seu grup-classe i en el conjunt de la dinàmica escolar.

Fomentar en ells el desenrotllament d’actituds participatives i solidàries.

Contribuir a la personalització dels processos d’ensenyança-aprenentatge.

Orientar i assessorar l’alumnat en els seus processos d’aprenentatge i sobre les seues possibilitats acadèmiques i professionals

Realitzar un seguiment global dels processos d’aprenentatge dels alumnes per a detectar les dificultats i necessitats especials, a fi d’articular la resposta educativa adequada i demanar, si és procedent, els oportuns assessoraments i suports.

Arreplegar les aspiracions, necessitats i consultes dels alumnes.

Informar els alumnes a principi de curs dels seus drets i deures.

Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes.

Afavorir els processos de maduració vocacional i d’orientació acadèmica i professional.

Al Pla d’Acció Tutorial (PAT) podeu ampliar aquesta informació. Podeu accedir al PAT fent clic al següent enllça: Pla d’Acció Tutorial.

16.- Què són les assignatures optatives?

Les assignatures optatives, són assignatures igual que les altres, la diferència és que, en principi, les trien els alumnes d’entre una diverses opcions.

A 1r d’ESO hi han les següents assignatures optatives:

Taller de valencià

Taller de matemàtiques

Taller de castellà

Segona llengua estrangera: francès

Informàtica

Comunicació audiovisual

Si un alumne necessita reforç en valencià, castellà o matemàtiques, li s’adjudica automàticament l’optativa de taller corresponent.

17.- Què és i per a que serveix la Sala de Guàrdies?

La sala de guàrdies és des d’on es coordinen i es porten a cap les guàrdies per part dels professors del centre. A totes les hores hi han professors de guàrdia encarregats de:

Substituir als professors absents.

Vigilar el centre per controlar que tot estiga bé

Atendre als alumnes expulsats de classe, anotant l’expulsió al ordinador.

Atendre als alumnes que han arribat amb retard a primera hora del matí.

Atendre qualsevol incidència.

Al Reglament de Règim Intern (RRI) del centre podreu ampliar aquesta informació. Concretament al següent enllaç: “Drets i deures”

18.- Expulsions, com perjudiquen als estudis?

En primer lloc cal dir que l’expulsió tant de l’aula com del centre són mesures excepcionals degudes a incidències greus que es poden prendre per acumulació d’incidències lleus a classe o a causa d’un acte greu.

El fet que un alumne siga expulsat de classe implica la pèrdua d’eixa classe i, aleshores, dels continguts impartits i explicats en eixa classe. Serà el propi alumne expulsat l’encarregat de demanar els deures i d’estudiar els continguts donats en eixa classe pels seus propis mitjos.

Una expulsió és un falta greu, aleshores li correspon també una penalització en la nota d’actitud – comportament. Totes les expulsions són comunicades al pare, mare o tutor legal.

Podeu amplar aquesta informació al RRI, al Pla de Convivència.

19.- Qui són els delegats i que fan?

Els delegats del grup de classe són elegits a l’inici del curs en una sessió de tutoria d’entre els candidats que es presenten.

Els delegats del curs són els representants dels alumnes davant dels professors, el tutor i l’equip directiu. Assisteixen a les sessions d’avaluació per portar els seus suggeriments a la resta de professors del grup i, a la vegada, recollir els suggeriments dels professors per als alumnes del grup.

Els delegats de curs formen part del consell de delegats del centre i s’encarreguen de transmetre les propostes de millora, queixes, suggeriments, … als representants dels alumnes al consell escolar del centre. Al mateix temps reben la informació dels representants dels alumnes al consell escolar de tot allò que es tracta als consells escolars.

És molt important elegir bé al delegat i sotsdelegat d’un curs, doncs ells seran els representants del grup durant tot el curs davant la resta de la comunitat educativa.

20.- Com es poden justificar les faltes d’assistència?

Mitjançant els impresos oficials com justificant del ambulatori, ajuntaments, …., o mitjançant els impresos oficials que tenim al centre (consergeria) degudament emplenats i signats pel pare, mare o tutor legal.

El justificant caldrà mostrar-lo als professors de les assignatures en que hem faltat i, finalment, entregar-lo al tutor.

Al RRI, en el seu apartat de “Mediació, disciplina i convivència”, podreu ampliar aquesta informació.

21.- Si suspens un examen es pot repetir?

Dependrà de cada departament. A la programació curricular de cada departament queden establerts tant els criteris d’avaluació com els de qualificació, així com el nombre d’exàmens prevista en cada matèria. Serà el professor de classe el que, a l’inici del curs, us explicarà les característiques de la seua assignatura i, concretament, si farà recuperacions per cada examen o no.

Cal tindre molt en compte que només hi ha dues convocatòries oficials i obligatòries en el curs per fer exàmens, la de juny i la de setembre.

Al següent enllaç disposeu dels “Criteris de Qualificació” de tots els departaments per al curs 2011/2012.

22.- Si no vas maquillada al centre passa algo?

No, res en absolut!

23.- Que és el pla de foment de la lectura?

El pla de foment de la lectura pretén fomentar tant l’hàbit lector com la comprensió lectora. És un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constitueix un factor clau per a conduir l’alumnat a l’èxit escolar. Per això la lectura s’ha de treballar en totes les àrees, matèries i àmbits.

Els seus objectius són:

Fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector.

Afavorir la comprensió lectora en totes les àrees, matèries i àmbits.

Fomentar la lectura com a activitat d’oci.

Promoure la col·laboració i participació de les famílies i d’altres membres de la comunitat escolar (antics professors, mestres,jubilats…) en les activitats per fomentar la lectura.

Estimular l’ús de fonts complementàries al llibre de text.

Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica amb el tractament de la informació.

Potenciar l’ús i la dinamització de la biblioteca del centre i d’altres biblioteques virtuals.

Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística.

Al següent enllaç teniu més informació: Pla de foment de la lectura

24.-Quant de temps hi ha entre classes?. Dona temps a anar al caseller a pels llibres?

Les classes duren 55 minuts, aleshores es disposa de 5 minuts per poder portar a cap el canvi de classe.

Només es pot accedir als casellers per fer el canvi de llibres a primera hora del matí i en eixir i entrar del pati. Això significa que en entrar al centre a primera hora caldrà que agafeu els llibres i material escolar necessari per a les properes 3 classes, i en eixir o tornar del pati caldrà que deixeu el material de les tres primeres hores i agafeu tot el necessari per a les següents tres hores. Durant la resta de temps no es pot accedir als casellers.

25.- Què passa si la porta d’entrada al institut es troba tancada quan arribem?

La porta d’entrada al centre per on accedeixen els alumnes (C/ Nou d’Octubre) només s’obri dues vegades cada matí, per entrar a les 8:00 i per eixir en finalitzar el matí. La porta es tancarà a les 8:10 h. cada matí. Si en arribar la trobeu tancada, caldrà que accediu al centre per la porta principal (C/ Metge Júlio Sanchis). En aquest cas us dirigireu directament a consergeria on anotaran el vostre nom i el motiu del retard, i romandreu a la sala de guàrdies fins a la propera hora que retornareu a l’aula que us corresponga. Això significa que el professor de la primera hora us haurà ficat falta d’assistència i, aleshores, caldrà que la justifiqueu adequadament.

26.- Quants llibres llegirem en total a 1r d’ESO?

Dependrà de cada assignatura i del que tinga programat cada professor normalment. Les assignatures on habitualment us demanaran llegir llibres (diferents dels de text propis de l’assignatura) son les assignatures del àrea lingüística (castellà, valencià i llengües estrangeres), encara que altres assignatures, tal i com es preveu al pla de foment de la lectura, també poden fer-vos llegir llibres o altres textos alternatius.

Cada professor us informarà a l’inici de curs si cal llegir llibres, quints i quants.

27.- És fàcil perdre’s per l’institut?

No, en absolut. Degut a la pròpia distribució de les aules en el centre és molt fàcil ubicar-se des de qualsevol dependència. A més, tots els cursos organitzem una visita guiada pel centre per als alumnes de 6è de primària i, en finalitzar aquesta visita, els alumnes solen conèixer pràcticament totes les dependències del centre, on es troben ubicades i com accedir a elles.

No obstant, si en algun moment us quedeu una mica desorientats, podeu preguntar a qualsevol professor que tingueu prop.

28.- Les classes sempre estan desdoblades, o hi ha alguna assignatura on estiga tot el grup junt?

No totes les classes estan desdoblades, a 1r d’ESO en algunes assignatures com educació física, geografia i història, música i plàstica i visual estareu tot el grup junt. La resta es troben desdoblades.

29.- Què passa si la policia o els serveis socials et veuen pel carrer en horari d’institut?

ESO significa Ensenyament Secundari Obligatori, aleshores tots els alumnes d’ESO, durant l’horari escolar, han d’estar “obligatòriament” al centre. Si la policia o els serveis socials detecten algun alumne fora del centre en horari escolar, la seua obligació és portar-lo al centre. Des del centre ho comunicaríem a la família i prendríem, si s’escau, les mesures disciplinàries adequades.

30.- Es poden portar mòbils o equips electrònics al centre?

L’article 35 del decret 39/2008 (de drets i deures) tipifica com a conducta contraria a les normes de convivència del centre, “L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge que es realitzen en el centre educatiu.”. Basant-nos en açò, els telèfons mòbils han d’estar apagats, desconnectats i guardats en un lloc no visible a les aules i als passadissos. Els mòbils no es poden traure dins de l’aula sota cap motiu, ni es pot tocar pel mòbil en els passadissos. Només es podrà fer ús del mòbil al pati i en les temps dedicat al pati.

Davant qualsevol incompliment, qualsevol professor del centre podrà demanar l’entrega del mòbil. Els mòbils requisats seran custodiats a la secretaria del centre i només es podran arreplegar els divendres o vespres de festius per part del pare/mare o tutor legal de l’alumne.

Als annexos del RRI, al punt 11è, “Notificació per al ús dels telèfons mòbils al centre”, disposeu de més informació.

31.- Als vestuaris furten?

Els vestuaris es troben en les dependències del gimnàs i romanen a càrrec dels professors del departament d’educació física. No és gens freqüent el furt o robatoris d’objectes als vestuaris, doncs el material que soleu utilitzar en eixes classes no té gran valor econòmic. Malgrat això, si teniu algun objecte valuós (rellotges, polseres, mòbil, …) degueu deixar-ho en custòdia als professors del departament d’educació física per a més seguretat. En cas de furt o robatori degueu d’informar immediatament al professor de classe per a que porte a cap la recerca oportuna.

32.- És difícil el canvi de l’ESO al batxillerat?

Com totes les transicions d’etapa educativa (infantil-primària, primària-ESO, ESO-batxillerat, batxillerat-universitat) el fet de tindre que adaptar-se a nous entorns, organitzacions, dinàmiques, professors, companys, … fa que coste una mica al principi, però l’experiència indica que aquesta transició és ràpida i fàcil. En tot cas, per al cas concret d’ESO a batxillerat, sol ser la transició més fàcil, doncs normalment les dues etapes es cursen al mateix centre on ja es coneix pràcticament tot, només un nou horari i noves exigències derivades de l’escolarització “no obligatòria” que suposa el batxillerat, és tot el que cal superar.