Sol·licitud d’exempció del valencià

L’exempció de valencià pot ajornar o impedir la consecució dels objectius d’una educació plurilingüe plena i l’assoliment dels objectius curriculars de totes les llengües i pot posar en desavantatge l’alumnat per a afrontar les exigències i els reptes de la nostra societat en un futur immediat.

L’IES Pedro Ibarra Ruiz està situat en el municipi d’Elx, de predomini lingüístic valencià seguint el que s’estableix en l’article 35 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre. Per aquest motiu, només podrà sol·licitar-se l’exempció per a l’alumnat que es trobe en els dos supòsits següents:

a) Alumnat que es matricula en un centre situat en un municipi de l’article 35 de la Llei 4/1983 i que acredita residència temporal en la Comunitat Valenciana (RT).

b) Alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre situat en la Comunitat Valenciana matriculat en 1r o 2n de Batxillerat (AN) i que no haja cursat mai Valencià o equivalent.

La persona sol·licitant, o bé l’alumna/l’alumne si és major d’edat, ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre educatiu on s’ha matriculat l’alumna o alumne, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre després d’haver sigut informat per l’equip directiu. Quan la matrícula es realitza fora del període ordinari es disposa de 15 dies naturals per a la realització dels tràmits.

Amb el formulari de sol·licitud (disponible ací) s’haurà d’aportar la següent documentació:

  • Còpia autèntica del DNI (passaport o NIE) de qui subscriu i de l’alumne/a, si el centre educatiu no disposa d’aquest document.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de primària i secundària.
  • Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament d’Elx on apareguen tant qui subscriu com l’alumne o alumna.
  • En el supòsit a), per a acreditar la residència temporal en la Comunitat Valenciana serà necessari aportar, a més dels tres documents anteriors, fotocòpia del contracte de treball de la mare, el pare o tutor/a legal de l’alumne/a, o d’aquest/a mateix/a si és major d’edat, on conste la data de finalització.