Mesures de seguretat i higiene

Si prefereixes descarregar aquest document en pdf, punxa ací.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PER A TOT L’ALUMNAT

A continuació s’exposa una relació de mesures de prevenció i seguretat que ha de complir tot l’alumnat que acudisca a l’IES:

 • Si l’alumne/a presentara qualsevol simptomatologia ( dificultats respiratòries, tos, febre per damunt de 37,5°, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits...) no pot acudir al centre en cap concepte. Són les famílies les encarregades de realitzar diàriament els controls pertinents abans d’eixir de casa. Aqueix compromís es reflectirà en una declaració responsable que se signarà a començament de curs.

 • A més, si haguera de guardar quarantena per contacte estret amb una persona amb COVID o està a l’espera de diagnòstic, no ha d’acudir al centre i l’ha de comunicar immediatament al tutor/a.

 • Si durant la seua estada en el centre es trobara malament, el comunicarà immediatament al professor, que avisarà al responsable del protocol COVID de l’IES. L’alumne eixirà de classe i se li mantindrà en el “espai COVID” habilitat en el centre fins a l’arribada dels seus pares o tutors legals que el recolliran com més prompte millor.

 • L’ús de la màscara serà obligatori en tots els espais del centre. L’alumnat ha de vindre de casa amb la màscara perfectament col·locada, i si pot ser amb una altra de recanvi. Si algun alumne/a se negara a portar-la s’avisarà immediatament a la família i es prendran les mesures disciplinàries pertinents.

 • Davant un esternut o episodi de tos, l’alumnat ha de cobrir-se amb el braç o amb un mocador d’un sol ús que depositarà immediatament en la paperera, procedint a una nova rentada o higienització de mans.

 • L’alumnat evitarà qualsevol salutació o gest que implique contacte físic ( besos, abraçades, etc.)

 • En cap concepte ha de compartir begudes, menjars o material escolar amb altres companys/as.

 • De manera obligatòria, a l’entrada de cada classe tot l’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohólico proporcionat pel centre i netejarà el seu pupitre amb la solució desinfectant que li proporcionarà el professor.

 • No obstant això, seria recomanable que cada alumne portara una solució higienizante per a altres situacions que puguen sorgir en el transcurs de la seua estada en el centre.

 • Ha d’evitar tocar-se nas, ulls o boca.

 • En tot moment seguirà escrupolosament les indicacions d’accessos diferenciats , els itineraris establits i les rutes d’accés i trànsit per les dependències del centre que li hagen sigut assignades. En els corredors circularà sempre per la seua dreta.

 • En la mesura del possible, les portes de les aules o altres dependències estaran obertes perquè l’alumnat, mentre romanga en el centre, intente no tocar portes, baranes, manilles d’obertura o tancament, o qualsevol altra superfície.

 • Complirà en tot moment les indicacions del professorat i del personal de serveis del Centre.

Tot el professorat de l’IES Els Alcores està treballant àrduament per a poder garantir, en la mesura que siga possible, la seguretat de l’alumnat i de tot el personal. Estem convençuts que, davant una situació tan excepcional com la que estem vivint és necessària la col·laboració intensa de tots els sectors de la comunitat educativa, és per això que demanem la seua col·laboració i apel·lem a les seues responsabilitat en el compliment escrupolós de totes les mesures. Comenten aquestes mesures en l’àmbit familiar, respecten-les i consciencien als seus fills i filles perquè siguen molt escrupolosos en el seu compliment. Per endavant els donem les gràcies pel seu esforç.

Anirà bé si entre tots ho fem bé”