Oferta Educativa

ESO ( PIP-PEV)

Atenció a diversitat:

Pedagogia terapèutica
Reforç
PMAR
PR4

BATXILLERAT (PEV)

Modalitat de ciències
Modalitat d’humanitats
Modalitat de ciències socials

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Formació Professional Bàsica
electricitat
administratiu
Cicles formatius de
Grau Mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques
Grau Mitjà de Gestió Administrativa
Grau Superior de Administració i finances