ESO

Distribució horària

1r ESO
1r ESO Hores
Àmbit Matemàtic-Tecnològic
6
Matemàtiques 4
Tecnologia 2
Àmbit Lingüístic i Social
9
Lengua Castellana y Literatura 3
Valencià: Llengua i Literatura 3
Geografia i Història 3
Sin ámbito 15
Tutoria 1
Biologia i Geologia 3
Primera Lengua Extranjera 4
Educación Física 2
Música 2
Valors ètics/Religió 1
Optativa 2
Total 1r ESO 30

2n ESO
3r ESO
4t ESO Acadèmiques
4t ESO Aplicades