Empresa Col·laboradora

Si ets una empresa et pot interessar col·laborar amb el centre amb:

Formació en Centres de Treball (FCT)

Necessites subscriure un Conveni de col·laboració amb el centre. Durant un any i es prorroga automàticament si cap de les parts manifesta el contrari. El conveni és un acord formal entre el centre educatiu i l'empresa o institució on els alumnes realitzaran pràctiques de FCT amb les següents característiques:
  • Pot cobrir a diversos alumnes.
  • No suposa relació laboral entre l'alumne i l'empresa.
  • Els alumnes estan coberts per l'assegurança escolar i una assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers que subscriuen les autoritats educatives.
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, informem que les dades de les empreses que figuren en el nostre poder són estrictament confidencials, quedant el seu ús restringit exclusivament al funcionament de les FCT.