DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS / DOCUMENTACIÓN Y TRAMITES

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS /  PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES

ESO - BATXILLER

 • Sol·licitud de Reclamació de qualificacions (ESO i Batxillerat). El termini per a la presentació de la reclamació serà de tres dies hàbils a computar des de l'endemà a la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. (DOCV, 28/12/2011). La reclamació s'entregarà per duplicat en la Secretaria del centre (una còpia per a la persona interessada i l'altra per al Centre).
 • DONADA LA SITUACIÓ ACTUAL: per al curs 2019-2020. Les sol·licituds de reclamacions s'enviaràn per correu electrònic a 03014137@gva.es.
 • CUIDADO, no s'antendràn sol·licituds fora de termini o sense el document de sol·licitud oficial.

MODEL DE SOL·LICITUD

 • Solicitud de Reclamación de calificaciones (ESO y Bachillerato). El plazo para la presentación de la reclamación será de tres días hábiles a computar desde el día siguiente a la comunicación oficial de la calificación objeto de la reclamación. (DOCV, 28/12/2011). La reclamación se entregará por duplicado en la Secretaría del centro (una copia para la persona interesada y la otra para el Centro).
 • DADA LA SITUACIÓN ACTUAL: para el curso 2019/2020. Las solicitudes de reclamación se enviarán por correo electrónico a 03014137@gva.es.
 • CUIDADO, no se antenderán solicitudes fuera de plazo o sin el documento de solicitud oficial.

MODELO DE SOLICITUD


 

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS /  PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES

CICLES FORMATIUS - CICLOS FORMATIVOS

 • Sol·licitud de Reclamació de qualificacions (Formació Professional). La reclamació de qualificacions per part de l'alumnat que curse cicles formatius de Formació Professional s'ajustarà al que es disposa en l'article 14 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació (DOCV, 06/09/2010).
 • DONADA LA SITUACIÓ ACTUAL: per al curs 2019-2020. Les sol·licituds de reclamacions s'enviaràn per correu electrònic a 03014137@gva.es.
 • CUIDADO, no s'antendràn sol·licituds fora de termini o sense el document de sol·licitud oficial.

MODEL DE SOL·LICITUD

 • Solicitud de Reclamación de calificaciones (Formación Profesional). La reclamación de calificaciones por parte del alumnado que curse ciclos formativos de Formación Profesional se ajustará a lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación (DOCV, 06/09/2010).
 • DADA LA SITUACIÓN ACTUAL: para el curso 2019/2020. Las solicitudes de reclamación se enviarán por correo electrónico a 03014137@gva.es.
 • CUIDADO, no se antenderán solicitudes fuera de plazo o sin el documento de solicitud oficial.

MODELO DE SOLICITUD

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS ACADÈMICS O A2 // SOLICITUD DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS O A2

 

La sol·licitud de certificats acadèmics o A2 requereix el pagament de tasa administrativa i imprés de sol·licitud general.

Una volta abonada, envie correu electrònic amb l'imprés de sol·licitud general a 03014137.secret@gva.es

Model de sol·licitud general

Tasas per a l'expedició de certificats acadèmics, A2.

-o-

La solicitud de certificados academicos o A2, requiere del pago de tasa administrativa e impreso de solicitud general.

Una vez abonada la tasa, envie correo electrónico con el impreso de solicitud general y reguardo de pago de tasa a 03014137.secret@gva.es

Model de sol·licitud general

Tasas per a l'expedició de certificats acadèmics, A2.