Programa Emprén

El Programa Emprén pretén dinamitzar, en tots els centres que ofereixen Formació Professional, experiències de cultura emprenedora mitjançant la implantació d’iniciatives emprenedores i la creació d’empreses en els centres educatius públics de la Generalitat Valenciana.

El Programa Emprén té els següents objectius generals:

a) Fomentar la cultura emprenedora en tots els centres del sistema educatiu que imparteixen formació professional, utilitzant metodologies actives d’educació i potenciant aspectes com la creativitat, la innovació i l’autogestió de l’alumnat que cursa cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional.

b) Potenciar, des dels centres educatius, la col·laboració real entre alumnat, professorat i l’ecosistema emprenedor de l’entorn territorial.

c) Consolidar una xarxa de suport al personal docent, que permeta l’intercanvi i l’optimització d’experiències i recursos en matèria d’iniciativa emprenedora.

d) Acostar a les alumnes i als alumnes que cursen Formació Professional l’emprenedoria a l’entorn dels centres d’ensenyament.