Renúncia

RENÚNCIA A CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

 

 

Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l'alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l'avaluació i qualificació d'una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls

SOL·LICITUD:

Per a sol·licitar la Renúncia a la convocatòria caldrà presentar en secretaria els següents documents:

 1. Imprés de sol·licitud de renúncia degudament emplenat i signat. DESCARREGAR
 2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.
 3. Document que justifique el motiu de la renúncia.

A la sol·licitud s'hauran d'adjuntar els justificants que acreditin que es troba en alguna de les
circumstàncies següents:

 • Malaltia prolongada o accident de l'alumne o alumna
 • Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l'equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi.
 • Acompliment d'un lloc de treball.
 • Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional
 • Proposta de l'equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.
 
NORMATIVA
 
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 imparteixin Formació Professional de grau C, D i E. Punt 13.3 (DOGV 13/07/2023).
 
TERMINIS
 • La sol·licitud perquè s'admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà amb una antelació d'un mes a la data de l'avaluació final del mòdul o els mòduls afectats per la renúncia.
 • Els alumnes que sedeen renunciar a més d'una convocatòria (juny i setembre, per exemple) hauran de fer-ho constar esplícitamente, per a cadascuna d'elles.
 • La renunica a l'avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul de FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació de mòdul professional de Projecte, en el seu cas.

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA TERMINIS
MARÇ (per a SEGONS cursos) fins al 29 de GENER DE 2024
JUNY (per a PRIMERS cursos fins al 6 de MAIG de 2026
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA TERMINIS
JUNY (per a SEGONS cursos) fins al 26 D'ABRIL DE 2024
JULIOL (per a PRIMERS cursos) fins al 24 DE MAIG DE 2024
CONVOCATÒRIA FCT TERMINIS
En tots els casos ABANS DE L'INICI DE LA FCT

 

Període d'Octubre a Desembre FINS Al 20 de NOVEMBRE DE 2023