Semipresencial

Funcionament

Els cicles formatius a distància estan pensats per a aquelles persones que volen obtindre una titulació oficial o senzillament ampliar els seus coneixements, i que donades les seues condicions personals, no puguen assistir a classes presencials. La formació a distància no implica dedicar menys hores ni acabar els estudis amb menys coneixements, sinó que l'alumne pot distribuir lliurement les hores d'estudi. A més, l'alumne serà atés per professors especialitzats en formació a distància en un ampli ventall horari.
Així, l'alumne únicament haurà d'acudir al centre un nombre reduït d'hores, completant la seua formació des de casa. Fins i tot les pràctiques són de caràcter completament voluntari.
Per descomptat, el que sí que és obligat per a poder aprovar (i obtindre el títol oficial) és realitzar els exàmens corresponents en el centre.

Les persones que vulguen accedir a aquesta mena de formació han d'assumir que és molt important la constància. Normalment, caldrà treballar i estudiar totes les setmanes, perquè si l'alumne deixa tot el treball per al final, el més probable és que se li acumule el treball i siga molt difícil continuar.

Per a evitar aquest i altres problemes, l'equip docent de l'IES Camp de Morvedre és molt conscient que ha de potenciar totes les vies de comunicació possibles amb els alumnes, i que ha de vigilar contínuament els seus progressos i resoldre els dubtes en el menor temps possible.
Per tant, a l'inici del curs començaran a funcionar totes aquestes vies de comunicació:

Tutoria telemàtica. Les consultes a través d'Internet són la manera més freqüent (i preferible) de comunicació. A través d'una plataforma específica per a l'ensenyament a distància, denominada Moodle, els alumnes reben periòdicament instruccions d'estudi, materials, propostes de pràctiques... Aquesta mateixa plataforma serveix perquè els alumnes puguen enviar els seus treballs (i rebre les correccions oportunes dels professors), plantejar dubtes, participar en fòrums amb els companys d'estudis... És a dir, tot el que habitualment s'obté en classe, però guardat en una pàgina web durant tot el curs. Per descomptat, els alumnes també poden comunicar-se amb els professors mitjançant el correu electrònic.

Tutories presencials. Per cadascuna de les assignatures (mòduls) es realitzen tutories grupals, distribuïdes en un ampli horari. En aquestes tutories grupals el professorat exposa els continguts fonamentals de cada tema, orienta el treball que ha de realitzar l'alumne i aclareix les qüestions fonamentals. A més d'aquestes tutories grupals, també es realitzen tutories individuals, en les quals cada alumne rep atenció presencial de manera individualitzada. Tots dos tipus de tutories es realitzen en una àmplia franja horària, per a garantir que els alumnes puguen ser atesos independentment del seu horari de treball o d'altres obligacions.

Tutoria telefònica. A través del telèfon, l'alumne també pot rebre atenció de manera individualitzada.

Tutoria per correu. Quan les altres alternatives suposen una complicació, es pot fins i tot recórrer al correu.
Qualsevol altra que ens proposes. Messenger, vídeo-conferencia... L'important és que l'alumne estiga el més atés possible.
Per descomptat, en començar el curs els alumnes rebran els horaris d'atenció, telèfons, usuaris i contrasenyes del servidor... Tot el necessari per a seguir les matèries de forma continuada.