Curs d’especialització: Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Duració de l'estudi

 • 720 hores

Requisits d'accés

Els títols que donen accés a aquest curs d'especialització són els següents:

  • Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa establit pel Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre.
  • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, establit pel Reial decret 450/2010, de 16 d'abril.
  • Títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, establit pel Reial decret 686/2010, de 20 de maig.
  • Títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, establit pel Reial decret 883/2011, de 24 de juny.
  • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic establit pel Reial decret 1578/2011, de 4 de novembre

Què aprendré i fer?

 • Elaborar i implementar plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat en l'organització, aplicant la normativa vigent.
 • Detectar i investigar incidents de ciberseguretat, documentant-los i incloent-los en els plans de securización de l'organització.
 • Dissenyar plans de securización contemplant les millors pràctiques per al bastionado de sistemes i xarxes.
 • Configurar sistemes de control d'accés i autenticació en sistemes informàtics, complint els requisits de seguretat i minimitzant les possibilitats d'exposició a atacs.
 • Dissenyar i administrar sistemes informàtics en xarxa i aplicar les polítiques de seguretat establides, garantint la funcionalitat requerida amb un nivell de risc controlat.
 • Analitzar el nivell de seguretat requerit per les aplicacions i els vectors d'atac més habituals, evitant incidents de ciberseguretat.
 • Implantar sistemes segurs de desplegat de programari amb l'adequada coordinació entre els desenvolupadors i els responsables de l'operació del programari.
 • Realitzar anàlisi forenses informàtics analitzant i registrant la informació rellevant relacionada.
 • Detectar vulnerabilitats en sistemes, xarxes i aplicacions, avaluant els riscos associats.
 • Definir i aplicar procediments per al compliment normatiu en matèria de ciberseguretat i de protecció de dades personals, implementant-los tant internament com en relació amb tercers.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa complint amb la legislació vigent, responent als requisits establits.

Pla de formació

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

  • Incidents de ciberseguretat.
  • Bastionado de xarxes i sistemes.
  • Posada en producció segura.
  • Anàlisi forense informàtic.
  • Hacking ètic.
  • Normativa de ciberseguretat.

En finalitzar els meus estudis, Què puc fer?

Treballar com:

  • Expert/a en ciberseguretat.
  • Auditor/a de ciberseguretat.
  • Consultor/a de ciberseguretat.
  • Hacker ètic.

Quines són les eixides professionals?

Aquest professional exercirà la seua activitat en entitats dels sectors on siga necessari establir mecanismes i mesures per a la protecció dels sistemes d'informació i xarxes de comunicacions.

Més informació

Generalitat Valenciana

Reial decret 479/2020, de 7de abril,Enllaç extern, Nueva ventana pel qual s'estableix el Curs d'Especialització en Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.