Anul.lació mòduls semipresencial

SOL·LICITUD:
Per a sol·licitar l'anul·lació de matrícula caldrà presentar en secretaria els següents documents:

  1. Imprés de sol·licitud d'anul·lació degudament emplenat i signat. DESCARREGAR
  2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.

En els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior l'alumnat podrà matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de tres vegades. L'alumnat podrà disposar per cada curs acadèmic, per als mòduls impartits en el centre educatiu, d'una convocatòria ordinària i una altra extraordinària com a màxim.

  • L'alumnat matriculat en règim semipresencial o a distància, podrà sol·licitar l'anul·lació de tots o determinats mòduls. En tots dos casos perdrà els seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls atenent la seua normativa específica.
  • L'alumnat al qual se li concedisca l'anul·lació de matrícula de tots els mòduls en règim semipresencial no serà inclòs en les actes d'avaluació i, en conseqüència, no se li computaran les convocatòries al fet que li haguera donat dret la matrícula. A més, l'alumnat que cursa els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur aquests estudis, haurà de concórrer de nou al procediment general d'admissió que s'establisca.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se davant la direcció del centre en que l'alumne o alumna curse els estudis, amb una antelació d'almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.
Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball i, en el seu cas, el mòdul de Projecte en els cicles LOE, l'anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l'inici dels mateix

PRIMER CURS FINS al  9 D'ABRIL DE 2024
SEGON CURS FINS al  8 DE GENER DE 2024
FCT i PFC ABANS DE L'INICI DE LA FCT i PFC

 

NORMATIVA:

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que duranteel curso 2022-2023 impartan ciclos de Formación Profesional de grado básico, de grado medio, de grado superior y cursos de especialización.Punto 10.1 (DOCV 20/07/2022).