DPTO de Matemàtiques RECUPERACION DE PENDENTS ESO I BACH

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS DEL CURS ANTERIOR

DEPARTAMENT DE   MATEMÀTIQUES  IES SAB  

 

Recuperació d’assignatures Pendents  ESO.

 • El cap del departament realitzarà el seguiment de l’alumnat que  tinga  l’assignatura  pendent del curs anterior i li  proposarà un dossier d’activitats amb l’objectiu de preparar la recuperació de  l’assignatura, el professorat responsable de l’alumnat en el vigent curs supervisarà la realització  del dossier i l’avaluarà,  la data límit  de lliurament d’aquest dossier d’activitats, de caràcter obligatori,   serà el  29 de gener de 2021.
 • L’alumnat que tinga alguna assignatura de Matemàtiques pendent del curs anterior, la podrà recuperar superant un  examen  on se li avaluarà de tota la matèria pendent, que es realitzarà un dels dies 26,  27, 28 o 29 d’abril de 2021  i que tindrà un valor màxim de  8 punts sobre 10 al qual  es podrà sumar  un màxim de  2 punts per la realització del dossier d’activitats  sobre la matèria.
 • L’alumnat d’ESO amb l’assignatura pendent del curs anterior també podrà recuperar el pendent si aprova la primera i la segona avaluació de el  present curs, havent entregat en el termini fixat el dossier d’activitats proposades , sense que siga necessari presentar-se a l’examen de Pendents.

 Recuperació de  assignatures Pendents    BATXILLERAT.

 • L’alumnat que tinga una assignatura de Matemàtiques pendent del curs anterior, la podrà recuperar superant un  examen on se li avaluarà de tota la matèria pendent.
 • L’alumnat de Batxillerat amb Arracada de 1r Batxillerat  haurà de presentar-se obligatòriament a l’examen de Pendents: en primera convocatòria  el 29 de gener de 2021 o en segona convocatòria, si fora necessària,  un dels dies, 13, 14, 15,16  d’abril de 2021.

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ D’ASSIGNATURES PENDENTS DEL CURS ANTERIOR

DEPARTAMENT DE   MATEMÀTIQUES  IES SAB  

           

Recuperació d’assignatures Pendents  ESO.

 • El cap del departament realitzarà el seguiment de l’alumnat que  tinga  l’assignatura  pendent del curs anterior i li  proposarà un dossier d’activitats amb l’objectiu de preparar la recuperació de  l’assignatura, el professorat responsable de l’alumnat en el vigent curs supervisarà la realització  del dossier i l’avaluarà,  la data límit  de lliurament d’aquest dossier d’activitats, de caràcter obligatori,   serà el  29 de gener de 2021.

 

 • L’alumnat que tinga alguna assignatura de Matemàtiques pendent del curs anterior, la podrà recuperar superant un  examen  on se li avaluarà de tota la matèria pendent, que es realitzarà un dels dies 26,  27, 28 o 29 d’abril de 2021  i que tindrà un valor màxim de  8 punts sobre 10 al qual  es podrà sumar  un màxim de  2 punts per la realització del dossier d’activitats  sobre la matèria.
 • L’alumnat d’ESO amb l’assignatura pendent del curs anterior també podrà recuperar el pendent si aprova la primera i la segona avaluació de el  present curs, havent entregat en el termini fixat el dossier d’activitats proposades , sense que siga necessari presentar-se a l’examen de Pendents.

 

 Recuperació de  assignatures Pendents    BATXILLERAT.

 • L’alumnat que tinga una assignatura de Matemàtiques pendent del curs anterior, la podrà recuperar superant un  examen on se li avaluarà de tota la matèria pendent.
 • L’alumnat de Batxillerat amb Arracada de 1r Batxillerat  haurà de presentar-se obligatòriament a l’examen de Pendents: en primera convocatòria  el 29 de gener de 2021 o en segona convocatòria, si fora necessària,  un dels dies, 13, 14, 15,16  d’abril de 2021.
 •  L’examen  d’arracades  tindrà  un valor màxim de 9 punts. (90% de la nota) al qual es podrà sumar  un màxim de  1 punt  per la  realització d’un dossier de   activitats  proposades, el professorat responsable de l’alumnat en el vigent curs supervisarà la realització  de les activitats proposades  i les avaluarà.
 •  L’examen  d’arracades  tindrà  un valor màxim de 9 punts. (90% de la nota) al qual es podrà sumar  un màxim de  1 punt  per la  realització d’un dossier de   activitats  proposades, el professorat responsable de l’alumnat en el vigent curs supervisarà la realització  de les activitats proposades  i les avaluarà.