SNAPPET

En què consisteix Snappet?

Snappet consisteix en un mètode digital amb contingut curricular per a primària, l'objectiu de la qual és fer una aula eficaç.

La seua plataforma integral conté explicació, la pràctica amb exercicis i el seguiment del xiquet en temps real.

 

Avantatges de Snappet

Personalització de l'aprenentatge

Beneficis de la personalització:

  • Atendre la diversitat de nivells a l'aula.
  • Detectar i tractar necessitats educatives individuals.

La tecnologia i el treball amb tauleta facilita aquesta personalització.

Motivació dels alumnes per a aprendre

  • Ludificació: La interacció amb els exercicis: una sensació d'autonomia i joc.
  • Promou la interacció col·laborativa: els xiquets s'ajuden entre ells.

Els xiquets aprenen dels seus errors.

 

Assignatures Snappet

num1

Matemàtiques

Els nostres exercicis treballen el càlcul de forma més eficaç que els mètodes tradicionals, permetent als alumnes resoldre més quantitat en menys temps.

Plantegem problemes a partir de situacions pròximes a l'alumne, dotant-li d'estratègies per a resoldre'ls i així desenvolupar les competències necessàries per al futur.

Aprofitem l'experiència tàctil i manipulativa que ofereix la tauleta per a ajudar al fet que els alumnes assimilen diferents conceptes matemàtics.

 

num1

Llengua

Snappet ajuda a l'alumne a desenvolupar competències comunicatives en diferents contextos. Incloem multitud de textos per a treballar la comprensió lectora.

Proposem un mètode per a treballar l'ortografia de manera eficaç, evitant pèrdues de temps en tasques innecessàries. D'altra banda, incorporem exercicis de expressió escrita, que el professor pot revisar personalment.

Els nostres exercicis de expressió oral doten a l'alumne d'estratègies per a comunicar-se amb efectivitat.

 

num3

Anglés

En Snappet creem exercicis d'anglés atenent de forma personalitzada les necessitats educatives de cada alumne. Així doncs, en un mateix grup estaran treballant amb diversos nivells i el professor pot atendre de manera individual les necessitats específiques de cadascun.

Hem utilitzat el Marc europeu comú de referència per a les Llengües per a realitzar la divisió i mesurament del nivell de comprensió i expressió oral i escrita de tots els exercicis creats. Cada nivell està dividit per topics o temes i tots ells inclouen tota la gramàtica requerida en cada nivell.

A més, molts exercicis estan orientats a practicar els exàmens de Cambridge, obligatoris ja en algunes comunitats autònomes.

Clic en la imatge per accedir a la plataforma

TUTORIALS PER UN BON FUNCIONAMENT

ALUMNES

MESTRES