Matrículació

ADMISSIÓ CURS 2024-2025

La Conselleria d’Educació ja ha publicat la resolució que regula el calendari d’admissió i matriculació per al proper curs 2024-2025. (Resolució 25 d’e març’abril de 2024 DOGV 26.04.2024 núm. 9837) Per consultar la resolució al DOGV feu clic ací. Queda oberta la presentació de sol·licituds via telemàtica, per a l’alumnat que s’incorporaran al CEIP “Gregori Mayans i Císcar” el proper curs 2024-2025.  Podran sol·licitar matricular-se per primera vegada tots els xiquets nascuts i totes les xiquetes nascudes al llarg de l’any 2021.

EL PROCÉS D’ADMISSIÓ L’HAN DE FER ÚNICAMENT ELS ALUMNES SEGÜENTS:

  • Alumnes d’Infantil 3 anys per al curs 2024/25. Nascuts en el 2021
  • Alumnes que vulguen canviar de centre en el curs 2024/25
Presentació sol·licituds via telemàtica (tramitació electrònica) (ací) del 30 de maig fins al 6 de juny
Llista provisional de sol·licituds admeses: 1 de juliol
Reclamacions: fins al 3 de juliol
Llista definitiva de sol·licituds admeses: 15 de juliol
Matrícula telemàtica: (ací) Obligatori realitzar la matrícula: (presencial) del 15 al 23 de juliol

NOTA: Prèvia petició telefònica al telèfon 962 826 650, el Col·legi ha habilitat un ordinador per que es puga omplir la instància telemàtica necessària per realitzar els tràmits de presentació de sol·licituds, en cas de no disposar dels mitjans telemàtics a casa. A més a més, en dita sala, un/a funcionari/funcionària, al llarg dels dies lectius durant els dies hàbils de presentació de sol·licituds, en horari de 09:15 fins les 14:15 hores, vos ajudarà a omplir la instància. Heu d’acudir amb la documentació necessària.

Per ampliar la informació feu clic ací.

MATRÍCULA CURS 2024-2025

Imprés de sol·licitud i criteri de renda emplenat mitjançant l’Assistent d’Admissió telemàtica de la Conselleria d’Educació en l’enllaç
Fotocòpia DNI/NIE del pare o tutor.
Fotocòpia DNI/NIE de la mare o tutora.
Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a (si ho té).
En cas de no convivència per motiu de separació, divorci o situació anàloga, documentació original i fotocòpia que ho acredite.
Família monoparental, carnet o certificat expedit per la Conselleria de Benestar Social.
Llibre de família i fotocòpia de les pàgines de tota la unitat familiar.
Llibre de família nombrosa o certificat oficial.
Si l’alumne/a té discapacitat, certificat oficial on conste el grau de discapacitat.
Si ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors, documentació original i fotocòpia que ho acredite.
Certificat original d’empadronament.
Si té germans/es al centre, fotocòpia del NIA.
Imprés d’autorització d’activitats extraescolars.
Imprés amb l’opció de Religió o Atenció Educativa. descàrrega ací
Imprés de pertinença a l’AMPA (Sols un per família). descàrrega ací
Dos fotografies tamany carnet.
Imprés, en el seu cas, de sol·licitud d’assistència al menjador escolar.
Informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar i consentiment informat del pare/mare o tutor/a legal
Si l’alumne/a procedeix d’un altre centre escolar haurà d’entregar el document de “petició de baixa” del centre on està cursant estudis actualment.
Altra documentació

IMPORTANT. Demanar cita prèvia al telèfon 962 826 650 Feu clic ací