Valencià B1

Nivell d’usuari independent

El certificat de nivell B1 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari independent, que permet dur a terme les tasques i afrontar les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana. La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes d’àmbit general i quotidià; fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparéixer quan viatja a una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge; produir un discurs coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, fets, somnis, esperances, ambicions i experiències, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu, o fer una mediació.

Actualment hi ha tres institucions on es poden traure els de valencià: la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, CIEACOVA i l’Escola Oficial d’Idiomes.