Proves de Certificació (PUC)

INFORMACIÓ GENERAL

Les Proves Unificades de Certificació (PUC) de les Escoles Oficials d'Idiomes són exàmens mitjançant els quals es pot obtindre un certificat oficial reconegut a tot l'estat espanyol. Els nivells que se certifiquen corresponen als del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i, per tant, B1, B2, C1 i C2. Aquests exàmens tenen lloc, en primera convocatòria, entre finals de maig i el mes de juny, i en segona convocatòria, a setembre, tant per als alumnes oficials com per als lliures.

Al següent lloc web podreu trobar informació sobre les proves, el calendari, la guia de la persona candidata, les taxes vigents, les fitxes d'avaluació i alguns models:

WEB DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ


ATENCIÓ

  • "La qualificació global de «no apte» en l’última prova de certificació a què s’haja presentat amb la qualificació d’«apte» en cadascuna de les activitats de llengua avaluades i un 60 % de puntuació global habilita per a accedir al curs següent al del nivell de la prova de certificació realitzada". (veure resolució de matrícula, apartat segon, punt 6é)
  • "La qualificació global de «no apte» en l’última prova de certificació a què s’haja presentat amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % en almenys tres activitats de llengua avaluades habilita per a accedir a l’últim o únic curs conduent a la certificació del nivell no superat". (veure resolució de matrícula, apartat segon, punt 7é)
MATRÍCULA
LLISTATS D'ADMESOS
PROVES ESCRITES: QUAN I ON?
TORNS ORALS
RESULTATS I REVISIONS