Libros de texto Curso 2023-24

A2Fer Via Nivell A1-A2. Andana.
B1Fer Via Nivell B1 i B2. Andana.
B2Apte +, nivell B2. Àrbena.
C1D’ací i d’allà. Curs de valencià C1. Tabarca.
1r C2Cursos Carles Salvador, nivell C1.
2n C2Cursos Carles Salvador ,nivell C2

Libros de lectura

El departament de Valencià vol fomentar la lectura com a mitjà d’aprenentatge.

S’oferirà als alumnes la possibilitat de triar entre una àmplia oferta de llibres segons el nivell corresponent per a dur a terme almenys dos lectures al llarg de tot el curs, un en la primera i un altre en la segona recollida de notes.

Material didàctic recomanat

Material de reforç i consulta

Gramàtiques

Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 1997.

Gramàtica zero (Universitat de València). www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

Gramàtica del català contemporani. 3 vols. Barcelona: Editorial Empúries, 2002.

Diccionaris

Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. http://dlc.iec.cat/

Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. www.diccionari.cat

Optimot: www.gencat.cat/optimot/ Diccionaris, conjugador verbal, fitxes de dubtes…

Pey, S. Diccionari de sinònims i d’antònims. Barcelona: Teide, 1986.

Diccionari de sinònims en línia: www.elpuntavui.cat/serveis/diccionaris/sinonims.html

Xuriguera, J.B. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret,  1999.

Verbs catalans: http://www.verbscatalans.com

La flexió verbal, 3i4, València, 2011.

Alcover, A. M.; Moll, F. De B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 1976.  http://dcvb.iecat.net/

Ginebra, J.; Montserrat, A. Diccionari d’ús dels verbs catalans. Barcelona: Edicions 62, 1999.

Diccionari de dubtes del català oral

Didac. Diccionari de català amb imatges

Bruguera, J. Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990.

És a dir: http://esadir.cat/gramatica/criteris

Bibiloni, G. Guia de correcció fonètica

Diccionari ortogràfic i de pronuncia de L’AVL

Altres

Cassany, D. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure.  Barcelona: Empúries, 1987.

Models de textos i tècniques d’escriptura: Centre de Redacció (UPF)

Argumenta http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/: Com fer una exposició oral, un resum, un text argumentatiu, etc.

Dictats en línia. Nivell superior (Generalitat de Catalunya). www.gencat.cat/llengua/dictats/

www.uv.es/spl/v/aprendre/dictats/dictats_superior.html

 http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000018.pdf

http://www.cult.gva.es/jqcv

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html

http://www.spluv.es/images/stories/PDFS/Guiausos.pdf

http://ve.umh.es/blogs/valencia/cursos/08-09/bibliografia.pdf

http://parles.upf.edu/ca/content/centre-de-redaccio-0

Itineraris d’aprenentatge de nivell de suficiència: http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm