Aneu a la barra d'eines

CAPTIVATING INNOVATION

Logo captivating innovation

Hecho con Padlet

Aquest padlet recull gran part de les activitats que hem dut a terme a nivell de centre, emmarcades en el Pla de Desenvolupament Europeu del nostre projecte Erasmus+ “Captivating innovation”.

CAPTIVATION – Captivating Innovation [Referencia 2019-1-ES01-KA101-061422] és un projecte de dos anys de duració, financiat pel programa Erasmus+ de la Unión Europea. Els objectius d’aquest projecte Erasmus+ són:

 • Formar al professorat en noves metodologies que revertisquen en la millora de la seua pràctica docent, donant especial importància a tècniques que contribuïsquen a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i al seu desenvolupament personal i competencial integral.
 • Fomentar l’ús de les TIC com a instrument de motivació-aprenentatge i comunicació per a tota la comunitat educativa, així com instrument d’intercanvi d’experiències i formació entre professorat de distints territoris europeus.
 • Millorar la qualitat del programa plurilingüe amb un tractament integrador de les llengües del centre i la millora de la competència lingüística en anglés.
 • Generar consciència europea per a aconseguir la internacionalització del centre i la potenciació dels valors comuns europeus (equitat, multiculturalitat, innovació, respecte al patrimoni cultural i mediambiental) en tota la comunitat educativa.
 • Implantar la dimensió europea en el centre a través de l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb professorat d’altres països.
 • Potenciar el desenvolupament de projectes contextualitzats, relacionats amb l’entorn i amb valor cultural, social i humà, que potencien les habilitats socials i l’autoestima de l’alumnat, d’acord amb el marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET2020).

Accedeix a la nostra project card a la E+PRP

boton-bandera-reino-unido-icono-bandera-reino-unido_97458-16

CAPTIVATION – Captivating Innovation [Reference 2019-1-ES01-KA101-061422] is a 2-year project funded by the Erasmus+ programme of the European Union. With this Erasmus+ project we aim to achieve the following objectives:

 • To train teachers in new methodologies in order to improve their teaching practice, giving special importance to strategies and techniques that contribute to the attention to the diversity of students and their personal and competencial development.
 • To promote the use of ICT as an instrument of motivation-learning and communication for the entire educational community, as well as an instrument to exchange experiences among teachers from different European territories.
 • To improve the quality of the multilingual program with an integrative treatment of languages and the improvement of the linguistic competence in English.
 • To generate European awareness so as to achieve school’s internationalisation and the enhancement of common European values (equity, multiculturalism, innovation, respect for cultural heritage and the environment).
 • To implement the European dimension in the school through the exchange of good practices with teachers from other countries.
 • To promote the development of contextualized projects, related to the environment and with cultural, social and human value, that enhance the social skills and self-esteem of the students, according to the strategic framework for European cooperation in the field of Education and Training (ET2020).

Visit our project card at E+PRP

cofinanciado

El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l'ús que puga fer de la informació aquí difosa.