Aneu a la barra d'eines

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Registre d'activitats de Tractament (RAT)

Activitats i Jornades
Alumnat
Alumni (antics alumnes)
Arxiu fotogràfic i audiovisual
Autoritzacions
Comunicació institucional i Promoció del centre
Contractació
Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i Declaracions responsables
Expedients disciplinaris
Gestió de bretxes de seguretat
Gestió de cita prèvia
Gestió de drets de protecció de dades
Gestió econòmica i pressupostària i Pagaments a tercers
Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions
Pràctiques formatives d'alumnat d'FP
Pràctiques formatives universitàries
Prevenció de la violència i millora de la convivència
Professorat
Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
Proves i acreditacions
Queixes, suggeriments i agraïments
Reclamacions
Trasllats d'expedients

Polítiques de Protecció de Dades

Política General de Protecció de Dades
Política de Gestió de bretxes de seguretat

Documentació d'interés de l'AEPD i DPD

Guía per als centres educatius

Normativa d'interés

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDIGDD)
LOPD 15-1999 (unicament articles vigents)
Decret 130-2012, Organització de la Seguretat de la Informació de la Generalitat
Resolució de 28-06-2018, de la Sotssecretaria. Instruccions Protecció de Dades en els Centres Educatius Públics GVA

Protocol Covid-19 als Centres Educatius Públics GVA

Informació detallada del tractament de dades en Protocol Covid-19

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç