CURRÍCULUM: Elaboració de la programació anual. PRIMÀRIA

La programació d’aula és el reflex del projecte educatiu tant del centre com de l’equip educatiu. A través d’ella reflectim els nostres objectius educatius cap a l’alumnat i com a docents.
Una programació efectiva i ben plantejada requerix de la reflexió de cadascun dels seus apartats, ateses les característiques de l’alumnat, de les famílies, de l’entorn, de l’escola i de l’equip docent que la forma.

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11888956&usuario=formacion