Repte 7 L’alumnat inventa i resol problemes

# ReptesCEFIRE

La resolució de problemes és, sens dubte, l’activitat més creativa i important de les Matemàtiques; també d’altres ciències, com a Física, Química i Tecnologia.

Mitjançant la resolució de problemes, es mobilitzen moltes de les capacitats intel·lectuals de l’alumnat i la pràctica totalitat de les competències. Així mateix, la resolució de problemes contribueix al desenvolupament del talent, de l’enginy, de la capacitat analítica i crítica, i a l’eliminació de barreres, afavorint l’apoderament, l’augment de l’autoestima i l’afany de superació.

Malgrat això, és freqüent que els problemes es treballen en classe de manera ocasional, com a “colofó” de la unitat didàctica, i només després d’haver “atipat” a l’alumnat de procediments mecànics de càlcul: operacions amb nombres naturals, amb nombres enters, amb fraccions, amb potències, amb polinomis, resolució d’equacions i sistemes, aplicació de fórmules, etc.

Des de l’àmbit CTEM del CEFIRE d’Alacant, us convidem a acceptar el repte d’abordar la resolució de problemes amb el vostre alumnat, fins i tot ara que treballeu a distància. Per a això, a més de les “metodologies habituals”, us proposem que convideu al vostre alumnat a inventar enunciats de problemes i compartir-los amb els seus companys i companyes, els qui tractaran de resoldre’ls. Per descomptat, tot això supervisat i coordinat per vosaltres/as.

D’aquesta manera, podreu crear un banc de problemes, ideats i resolts íntegrament per l’alumnat, amb el qual també podreu treballar els continguts curriculars en cursos posteriors, augmentant i millorant cada curs la col·lecció de problemes.

Amb aquesta activitat, a més d’aprendre Matemàtiques, Física o Química, l’alumnat podrà materialitzar el seu potencial, desenvolupar la imaginació i la creativitat, es familiaritzarà amb l’ús d’editors de text i d’equacions, amb el tractament d’imatges i gràfics, i amb el treball col·laboratiu, usant les eines informàtiques adequades.

Els experts pedagogs asseguren que, per a garantir l’aprenentatge significatiu, és necessari partir de situacions pròximes a l’alumnat. Quina situació pot ser més pròxima a l’alumnat que una que ha ideat ell mateix?

 

# ReptesCEFIRE