Descàrrega d’autoritzacions

Autorització per a que l’alumnat puga eixir a soles del centre, una vegada a conclós la jornada lectiva o les extraescolars.
Autorització per a que l’alumnat puga eixir del centre acompanyat per altre adult.
Autorització per a que l’alumnat puga eixir per la porta d’infantil/1r, acompanyant a altre alumne menor que utilitze eixa porta (Porta del pati de la garrofera).
Justificant de reunió de tutoria per al treball.