Secretaria

Secretaria

Introducción secretaría

A la Secretaria del col·legi es realitzen tasques referents a l’organització acadèmica del centre:

  • expedients i certificats acadèmics.
  • sol·licitud de beques.
  • procés d’admissió de nou alumnat.
  • tramitació d’altes i baixes.