Biblioteca

BIBLIOTECA

La biblioteca escolar és un espai educatiu, un centre de recursos al servici de la comunitat educativa.

Està integrada en el projecte educatiu de centre i ha de fomentar mètodes actius d’ensenyament i aprenentatge i especialment l’autonomia de l’alumnat en els processos d’aprenentatge.

La biblioteca escolar ha d’afavorir el compliment de tots els objectius educatius i no sols dels acadèmics: transversalitat, igualtat d’oportunitats, accés a la cultura en igualtat de condicions i específicament el foment de la lectura.

 

Funcions

  • Recolzar i facilitar la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre i dels programes d’ensenyança.

  • Crear i fomentar en els xiquets l’hàbit i el gust de llegir, aprendre i utilitzar les biblioteques al llarg de tota la seua vida.

  • Oferir oportunitats de crear i utilitzar informació per a adquirir i comprendre coneixements, desenrotllar la imaginació i divertir-se.

  • Ensenyar a l’alumnat les habilitats per a avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport o format, fomentant la sensibilitat per les formes de comunicació presents en la seua comunitat.

  • Organitzar activitats que afavorisquen la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.

  • Treballar amb alumnes, professors, administració escolar i familiar per a l’èxit del projecte educatiu del centre.

  • Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l’accés a la informació són indispensables per a aconseguir una ciutadania responsable i participativa en la democràcia.

  • Difondre la lectura, així com els recursos i els servicis de la biblioteca escolar dins de la comunitat educativa.

 

Funcionament

Al  principi de cada curs escolar s’elabora un horari d’ús de la biblioteca  per tutories, perquè el professorat puga incorporar este espai en la seua programació d’aula.

El préstec de llibres es realitza en l’horari de pati. La biblioteca roman oberta atesa per professorat del centre, este curs escolar l’horari és el següent:

DIMARTS………………  Tercer Cicle.

DIMECRES…………  Segon Cicle.

DIJOUS……………….. Primer Cicle.